20 juni 2017

Artikel 51 vragen verzekering mantelzorgers

Op 11 juni jl. verscheen in Binnenlands Bestuur een artikel met als kop “MANTELZORGERS BLIJKEN GEWOON WÉL VERZEKERD”. In dit artikel wordt een onderzoek aangehaald waarin wordt vastgesteld dat een groot aantal gemeenten in Nederland ten onrechte aangeven dat mantelzorgers niet onder de door gemeenten afgesloten vrijwilligersverzekering vallen. In 78% van de gemeenten biedt verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aan. In Zuid-Holland gaat het daarbij om 47 van de 60 gemeenten.

Nar aanleiding van dit artikel hebben wij de informatie op de website van de gemeente Maassluis gecheckt. Uit die informatie blijkt dat ook in de gemeente Maassluis er onjuiste informatie wordt gegeven over de mate waarin mantelzorgers aanspraak kunnen doen gelden op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA Maassluis op 20 juni de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Kent u het genoemde artikel uit Binnenlands Bestuur?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat ook mantelzorgers onder het grootste deel van de dekking vallen van de door de gemeente voor vrijwilligers afgesloten verzekering?

3. Bent u het met ons eens dat de informatie die thans op de website staat met betrekking tot mantelzorgers en hun aanspraak op vrijwilligersverzekering niet volledig is? Zo neen, waarom niet?

4. Zo ja, wanneer past u de informatie aan en op welke wijze gaat u mantelzorgers actief voorlichten over het feit dat zij ook aanspraak kunnen doen gelden op de vrijwilligersverzekering?