21 augustus 2014

Debat Sluispolder-West en de Vliet

Op 8 juli was in de gemeenteraad het debat over Sluispolder-West en de Vliet. In dit bericht vindt u de bijdrage van onze Fractievoorzitter Sjoerd Kuiper die hij namens de PvdA Maassluis uitsprak.

Voorzitter,

De PvdA staat voor solidariteit, voor verbinden, voor het werken aan een mooier Maassluis. Iedereen moet een goed dak boven zijn hoofd kunnen hebben in onze mooie stad. Of je nu arm of rijk bent, jong of oud, een gezin hebt of alleenstaande bent. En het zijn vooral de Maassluizers met lage inkomens die dat niet op eigen kracht kunnen organiseren. De Partij van de Arbeid komt op voor juist die Maassluizers. Niet vanuit het conservatieve beeld dat alles hetzelde moet blijven, maar juist vanuit ons progressieve ideaal: gericht op een betere toekomst voor iedereen. Met veilige, groene, gemengde wijken, met kwalitatief goede woningen en goede voorzieningen.

Vanuit onze progressieve waarden van solidariteit en het verbeteren van onze stad beoordelen wij de plannen voor Sluispolder West. Vanuit ons ideaal van goed wonen voor iedereen en een mooiere wijk steunen wij bijvoorbeeld volmondig de sloop van de flats aan de Guido Gezelle, Bilderdijk en Mgr Bekkerslaan. Die flats zijn tochtig, vochtig, gehorig en vaak uitgewoond. Bijna alle bewoners die we daar spraken de afglopen jaren wachten op een sloopbesluit. Zodat ze duidelijkheid krijgen en ergens anders in een betere woningen kunnen gaan wonen.

Als PvdA deinzen wij niet terug voor deze grote herstructurering. Wij hebben als PvdA sinds de jaren ‘90 een groot stempel gedrukt op de herstructureringsprojecten in Maassluis, samen met anderen uiteraard. Partijen in de raad, de bewoners en natuurlijk een betrouwbare partner als Maasdelta. Denk aan de componistenwijk noord en zuid, de optopwoningen in sluispolder oost, de bloemenbuurt en natuurlijk de enorme operatie in de burgemeesterswijk.
Mede dankzij een actieve en betrouwbare partner als Maasdelta lopen we in Maassluis voorop in het bouwen van gemengde wijken, van hoogwaardige kwaliteit, oa. dmv woonservicezones. Dat is belangrijk voor de inwoners van Maassluis. Nu en in de toekomst.

Tegelijkertijd hebben wij vanwege de huidige economische crisis en de onzekerheid in de samenleving over de toekomst meer dan ooit bijzondere aandacht voor de inwoners die het betreft. Op de eerste plaats die van de huurwoningen die te horen krijgen dat ze moeten gaan verhuizen. Die hebben te maken met onzekerheid over waar en hoe ze kunnen gaan wonen, of ze goede buren zullen treffen, hoe de huurlasten zullen worden enzovoorts.

Maar ook de vele bewoners van de wijk die er wel blijven: van de koopwoningen waar tussen een enorme sloop en nieuwbouw operatie zal plaatsvinden de komende 15 jaar. Dat is niet niets. We zullen daarvoor de vinger goed aan de pols moeten houden voor beide groepen bewoners.

Voorzitter,
De PvdA staat voor gemengde wijken en voor goed wonen voor iedereen: ook voor de jongeren, ouderen, mensen met een kleine beurs. Daarom waren en zijn we kritisch over de hoeveelheid sociale huurwoningen in deze plannen. In totaal stelt u met Maasdelta voor om 460 sociale huurwoningen te slopen in Sluispolder West en nog eens 110 op de Vliet. dat telt op tot 570. Daar staan slechts 133 nieuwe of gerenoveerde sociale huurwoningen tegenover. Met de brief van 27 juni gaf u meer inzicht in die cijfers, maar alleen over sluispolder west. Met het antwoord op onze aanvullende vragen dat vanmiddag binnenkwam bleek dat tegenover de sloop van 110 sociale huurwoningen op de locatie Vliet 0 sociale huurwoningen worden gebouwd. Voorzitter, dat gaat ons toch echt te ver. Wij zijn teleurgesteld in het feit dat Maasdelta en u de plannen niet hebben aangepast nadat we in de commissievergadering daarom hebben gevraagd. Wij hebben dan ook een motie daarover die we graag indienen.

Voor ons is die aanpassing van het aantal sociale huurwoningen een randvoorwaarde om verder in te stemmen met het project. Dus graag een heldere reactie van de wethouder op dit punt.

Voorzitter, in ons verkiezingsprogramma noemde wij het parkeerterrein op de RK kerklocatie het scharnierpunt van de plannen van sluispolde west en de Vliet. Wij spraken de wens uit om daar te investeren in kwaliteit. Met oa behoud van een flink aantal parkeerplaatsen op maaiveldniveau voor de binnenstad en omwonenende, voor meer groen, mogelijkheid om te dienen tot evenemententerrein. Die wensen zijn opgenomen in het coalitieakkoord en worden nader uitgewerkt, dat heeft het college toegezegd. In de volgorde van besluitvorming is dat ingewikkeld, u vraagt nu een akkoord op de plannen . De PvdA staat op deze kwalitatieve impuls aan de binnenstad en wil dat die processtappen geen vertraging opleveren voor de nieuwbouw van CBS het Spectrum. Wij steunen daarom dan ook de motie die het CDA mede namens ons indient.

Voorzitter, ik onderstreep de eerder geeiste en toegezegde volgorde voor de vervangende woningen voor de bewoners van Vliet: eerst goede nieuwe seniorenwoningen voordat de Vliet wordt gesloopt en we vragen u daarbij te kijken naar een soortgelijke voorziening voor de recreatiezaal van de Vliet.Hoewel in de toekomst ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen, merken we dat er grote behoefte aan is.

Als laatste noem ik de verrassing over de plannen Const Huygenslaan etc. Wij komen daar later op terug, maar er is natuurlijk wel degelijk een samenloop met dit project. Onder andere vanwege de druk van alle herhuisvestingsurgenten op de voorraad sociale huurwoningen in Maassluis