Door Sjoerd Kuiper op 20 november 2015

Hoogheemraadschap asociaal: schrapt kwijtschelding

Gisteren stemde de rechts coalitie in het Hoogheemraadschap voor het asociale voorstel om de kwijtschelding voor de laagste inkomens te schrappen. De oppositie, de demonstranten en de insprekende wethouders zijn genegeerd. Maar ook maatschappelijke organsiaties, kerken, studentenvakbonden en zelfs de expertgroepen van de eigen partijen zijn genegeerd. VVD, CDA, Water Natuurlijk, en AWP hebben laten zien dat mensen die het even tegenzit niet op hen hoeven te rekenen. De inwoners met de laagste inkomens krijgen de rekening van rechts gepresenteerd.
De PvdA Hoogheemraadschap Delfland, maar ook in Maassluis, betreurt het besluit. Daarom stelden wij in onze gemeente vandaag, samen met het CDA, schriftelijke vragen. Die leest u hieronder.

 

Van: PvdA en CDA Maassluis

Aan: college van B&W

Datum: 20 november 2015

Betreft: artikel 51 vragen over besluit tot afschaffen van de kwijtschelding door het hoogheemraadschap Delfland

Geacht college,

Op 14 augustus jl. stelden wij als PvdA en CDA Maassluis onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd schriftelijke vragen over het voornemen van het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland om de kwijtschelding van de waterschapslasten af te schaffen voor de mensen met een minimuminkomen.

We bedanken u voor uw stellingname namens de gemeente Maassluis tegen dit ongewenste beleid, zowel in het gesprek met bijna alle andere gemeenten in het gebied op 2 november als in de formele zienswijze die u heeft ingestuurd.

Wij zijn buitengewoon teleurgesteld dat ondanks onze en uw inspanningen, en van vele andere gemeenten, het Hoogheemraadschap toch heeft besloten deze beleidswijziging door te zetten.

Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de kwijtschelding voor de mensen met een minimuminkomen.

Daarom stellen wij als PvdA en CDA Maassluis samen de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met besluit van het Hoogheemraadschap Midden Delfland van donderdag 19 november 2015, om de kwijtschelding van de waterschapslasten voor de minima af te schaffen?
  2. Wanneer wordt dit besluit effectief en welk effect heeft deze afschaffing op de mensen met lage inkomens in Maassluis?
  3. Hoeveel inwoners en huishoudens in Maassluis treft dit ongewenste beleid van het Hoogheemraadschap? Om welke bedragen gaat het per huishouden in 2016 en in 2017 en verder?
  4. Er wordt al gesproken over de oninbaarheid van de rekeningen voor de minima. Wat moeten inwoners doen die deze rekening niet kunnen betalen?
  5. Bent u van plan om de minima die worden getroffen te compenseren via de bijzondere bijstand? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke financiƫle consequenties heeft dit voor Maassluis?
  6. Welke mogelijkheden zijn er nog om te zorgen dat dit beleid kan worden tegengehouden? Is het bijvoorbeeld een mogelijkheid om het besluit voor te dragen voor vernietiging van de Kroon, zoals dat heel soms bij gemeenten wordt gedaan?
  7. Heeft u contact met de andere gemeenten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland die zich ook negatief hebben uitgesproken over het voorgenomen beleid om gezamenlijk op te trekken? En zo ja, op welke manier gaat u de procedure verder vormgeven met hen?