16 juni 2020

Inbreng Kadernota PvdA Maassluis

Voorzitter.

Ook dit jaar is er weer een bijzondere behandeling van de Kadernota. Bijzonder gezien de corona crisis en bijzonder gezien de setting waarin we vanavond met elkaar vergaderen. Bijzonder ook door de indrukwekkende woorden van de burgemeester voorafgaand aan deze vergadering.

Als PvdA Maassluis willen om te beginnen al die inwoners die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, maar ook in de supermarkten, de hulpdiensten en al die andere inwoners die in deze corona tijd zijn blijven doorwerken om de stad draaiende te houden bedanken. En zeker ook al die inwoners die in deze maanden zich hebben ingezet voor hun familie, buren of andere inwoners van onze stad die het even niet op eigen kracht konden. Via facebookgroepen, acties voor de voedselbank, het brengen van ijsjes, rozen of muziek bij de diverse verzorgingshuizen, als deze 3 maanden iets heeft laten zien is het wel dat we Maassluis echt samen maken.

In deze tijd worden we als samenleving op de proef gesteld. Veel zekerheden die we als normaal beschouwden zijn opeens onzekerheden geworden.

In deze corona tijd begrijpt iedereen hoe belangrijk de zekerheid is van een vast inkomen. De zekerheid die mensen hebben met een vaste aanstelling die bijvoorbeeld werken bij de overheid tegenover de onzekerheid van mensen die werken als zzp-er, flexwerker, oproepkracht of als ondernemer. De zekerheid zorgt niet alleen voor een gemoedsrust, maar ook voor economische kracht. Als je zeker bent van je inkomen ben je tenslotte ook eerder geneigd tot de aanschaf van een nieuwe auto of huis, of het boeken van een vakantie. Als PvdA Maassluis maken we ons dan ook grote zorgen over het stijgend aantal werklozen en de vele mensen die op dit moment een inkomen krijgen via de NOW en de TOZO.

Zeker zijn is ook zeker zijn dat je meetelt, ongeacht je leeftijd afkomst of geaardheid. Met de dood van George Floyd en de wereldwijde massale afkeer tegen racisme en discriminatie is er meer dan ooit het besef dat we samen 1 zijn. De Partij van de Arbeid is een emancipatiepartij die opkomt voor de mensen die het niet vanzelf in de schoot geworpen krijgen. Want voorzitter, welk geloof, geaardheid of huidskleur iemand ook heeft, we zoeken allemaal geluk, welzijn en gezondheid voor onszelf en onze naasten. In het verleden hebben we hierover ook diverse moties ingediend, zoals bijvoorbeeld de motie afspiegeling van de samenleving. Wat wordt daar op dit moment al door het College aan gedaan en welke extra stappen wilt u nemen? Hoe staat het met de wijkaanpak om de sociale cohesie te bevorderen en welke resultaten ziet u hier al van?

Zeker zijn van een goede woning is iets waaraan we in de stad druk mee aan de slag zijn. In deze Corona tijd met het veel thuiswerken en waarbij we meer thuis zijn dan voor deze crisis is het belang dat iedereen een goed huis heeft meer dan eens helder. Er wordt druk gebouwd op het balkon, in sluispolder west, de Kade wordt druk ontwikkeld en ook in het Wilgenrijk worden steeds meer stappen gemaakt. De PvdA Maassluis maakt zich wel zorgen om de betaalbaarheid en zijn dan ook blij dat de raad recent de verordening doelgroepen woningbouw heeft aangenomen waarin staat aangegeven dat in nieuwe projecten 33% moet bestaan uit sociale huur. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is. Gezien de vele projecten die lopen in de stad verzoeken wij het College om ons d.m.v. een thema-avond te informeren over de stadsontwikkeling zodat we een helder overzicht hebben wat er in de stad allemaal speelt op dit terrein.

Voorzitter. Vele organisaties en verenigingen in de stad zitten in onzekere tijden. Het is goed dat u met de sportverenigingen en de MSR een inventarisatie aan het doen bent hoe de stand van zaken bij deze vereniging is en dat u hierop na de zomer zult terugkomen. Heeft u hierover al gesprekken gevoerd ondertussen? Wij hebben afgelopen week de brief van de CRM ontvangen en gaan er vanuit dat u ook hiermee aan de slag gaat en ons als raad na de zomer hierover zult informeren.

In de kadernota zien we dat de hoofdpijn dossiers zoals we die ondertussen wel mogen noemen als Wmo en jeugdzorg nog steeds zorgen voor verreweg de meeste tekorten. Tijdens de vorige begrotingsbehandeling sprak ik al m.b.t. het abonnementstarief over het zijn van een omgekeerde Robin Hood. Dit is helaas nog steeds het geval. Rijke inwoners worden bevoordeeld en door de bezuinigingen die o.a. nodig zijn door deze maatregel worden inwoners met een laag of middeninkomen, die de ondersteuning hard nodig hebben, de dupe. Het schrijnende in de jeugdzorg is juist dat zowel de kwaliteit als intensiteit van de zorg voor de kinderen uit Maassluis niet beter wordt. We helpen niet meer kinderen, de problematiek wordt groter en de kosten nemen toe. Ook voor de wethouder moet dit hoofdpijn opleveren. Graag een reactie hierop.

Voorzitter ik rond af.

We hebben de afgelopen jaren als college en raad altijd een verstandig financieel beleid gevoerd met tegelijkertijd ook voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van Maassluis. Wat de PvdA Maassluis betreft moeten we dit de komende jaren ook blijven doen. Wij staan voor een Sterk en Sociaal Maassluis. Om die reden roepen we het college dan ook op om naar de VNG dan wel direct naar de landelijke overheid een oproep te doen om in deze financiële zware tijd ook gemeentes financieel te ondersteunen. Het kabinet maakt op dit moment mooie sier door grote bedragen uit te geven aan het op gang houden van de economie en terecht! Maar het valt toch niet uit te leggen aan de inwoners van Maassluis dat het kabinet elke keer aangeeft dat het in deze tijd van crisis niet gaat bezuinigen en dat tegelijkertijd wij als gemeenten wel worden gedwongen door diezelfde landelijke overheid om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren! Dit kunnen wij alleen realiseren door te bezuinigen en lasten verzwaringen die dezelfde inwoners treft waarvan de landelijke politiek juist aangeeft dat het nu niet gepast is hun met bezuinigingen te treffen! Dit zorgt ervoor dat zekerheid waaraan nu voor iedereen juist behoefte aan is nog zwaarder onder druk zal komen te staan. In de beantwoording van de schriftelijke vragen gaat u er van uit dat de bezuinigingen een vaststaand feit zijn. Wij zien hier toch zeker nog een uitdaging om de landelijke overheid te bewegen tot meer steun naar gemeenten. Graag hierop een reactie van het college.

2e termijn

Voorzitter

Ik wil het College bedanken voor hun beantwoording in 1e termijn,

In mijn 1e termijn sprak ik over deze corona crisis en hoe de zekerheden die voor veel inwoners als normaal werden beschouwd opeens voor een aantal inwoners onzekerheden zijn geworden. Of het nu om gezondheid, inkomen, het zien van vrienden, familie, kennissen gaat of het gaan op vakantie of gewoon naar een restaurant of terras, al deze zaken zijn of wel onzeker geworden of in ieder geval niet meer altijd vanzelfsprekend.

Ik wil de wethouder danken voor zijn toezegging tot het houden van een thema avond mbt wonen. De woningmarkt houdt vele inwoners bezig en is het goed hier in de volle breedte met elkaar over te spreken

Goed dat de burgemeester aangeeft dat hij naar de raad komt mbt de inzet van onze motie afspiegeling van de samenleving. Hij gaf terecht aan dat dit in de volle breedte is en we zien er naar uit hier nader met elkaar over te spreken

Voorzitter

In de 1e termijn heb ik het leerlingenvervoer en de overschrijding hierbij niet benoemt. Recent is het hier in de commissie al uitvoerig over gegaan. Maar het zijn wel dit soort posten en ook kleinere posten met overschrijdingen die bij elkaar opgeteld  gaan om structurele grote extra bedragen. Dit is zonde en met deze bedragen zouden we prachtige dingen in de stad kunnen doen.

Dan de moties die zijn ingediend.

Voorzitter, De motie van de CDA kunnen wij steunen en dienen we ook mede in. Laten we hopen dat 1 plus 1 op dit vlak ook echt 3 kan worden.

De motie van de VSP gaat over een belangrijk onderwerp die ik ook in de 1e termijn al even aan de orde liet komen. Wij steunen deze motie dan ook en dienen deze mede in.

De motie van MB voorzitter we hebben de wethouder gehoord. Ik kan me hierbij aansluiten bij de opmerking van het cda om een overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken.

De motie van de CU steunen we en dienen we ook mede in. In deze vreemde tijd waarin we zitten lijkt het ons goed dat het College ons als raad na het zomerreces extra informeert over de te nemen bezuinigingen. Ik sluit me aan bij het cda dat dit wat ons betreft geen gewoonte moet worden.

In de kadernota geeft u een procesvoorstel aan voor de bezuinigingen. In mijn 1e termijn gaf ik al aan dat ik verwacht dat de landelijke overheid juist nu de gemeenten ondersteunen om ervoor te zorgen dat inwoners van onze stad niet nog meer onzekerheden op zich af krijgen. Nogmaals, Het is toch niet uit te leggen dat waar de landelijke overheid aangeeft dit niet de tijd is voor bezuinigingen gemeenten hiertoe letterlijk verplichten! Het is goed te horen dat de wethouder hier zich hard voor gaat maken

Tot slot voorzitter

We gaan de komende tijd financieel onzekere tijden tegemoet, tegelijkertijd staan we er als Maassluis door het verstandige financiële beleid die we als raad en college de afgelopen jaren hebben gevoerd nog goed voor. Zoals ook gezegd in de eerste termijn willen wij dit financieel verstandige beleid ook de komende jaren doorzetten. Hierbij zullen we misschien met elkaar lastige besluiten moeten nemen, maar moeten we er ook voor blijven zorgen dat we blijven investeren in de stad zodat de inwoners ook in de toekomst zeker kunnen zijn van een stad waar het fijn wonen werken en recreëren