2 juli 2019

Inbreng Kadernota PvdA Maassluis

Een sterk en sociaal Maassluis kunnen we alleen samen. De PvdA Maassluis is blij te zien dat uit de monitor blijkt dat de inwoners van onze stad hier met plezier wonen. Toch is voor een samen Maassluis het van belang dat bewoners van een buurt meer met elkaar in contact komen, er meer sociale controle is en bewoners zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. De vele positieve initiatieven vanuit onze inwoners zijn hier mooie voorbeelden van. De wijkaanpak waar dit college mee aan de slag is sluit hier goed bij aan. Door vergroting van de sociale cohesie in de wijk combineer je wat de PvdA Maassluis betreft een aantal belangrijke thema’s met elkaar.

– Een sterke en sociale woningbouw. We bouwen volop in onze stad, maar we zien ook nog steeds de knelpunten: de tekorten aan betaalbare woningen en de hoge prijzen van de koopwoningen die het moeilijk maken voor starters. Uiteraard zijn we blij met de start van de bouw van sociale huurwoningen in de nieuwe Gijsbert Dirkzwagerstraat.

– Een sterke en sociale sportvoorzieningen. Als PvdA Maassluis dienden wij eerder de motie ‘in rapporten kan je niet sporten in’. We zien dat er in de kadernota investeringen staan op het gebied van sport. Zo is het goed dat er aan de slag wordt gegaan met de Sportlaan, alhoewel het hele traject om hiertoe te komen lang geduurd heeft en dat er budget is vrijgemaakt voor de Olympiahal. In het stuk zien we dat hiervoor voor wat betreft de Haydnlaan op dit moment een pas op de plaats wordt gemaakt door het budget wat voor deze zaal stond over te hevelen naar de Sportlaan. Als PvdA Maassluis hebben wij sinds het uitkomen van de sportnota in 2013 aangegeven het beleid van het ombouwen van gymzalen naar sportzalen te steunen. Het feit dat het budget van de Haydnlaan momenteel een andere bestemming heeft gekregen betekent voor ons dan ook niet dat de Haydnlaan van tafel is.

– Een sterk en sociaal zorgbeleid. We zien grote tekorten op zowel de jeugdzorg als de WMO. De PvdA Maassluis is van mening dat hier een rol is voor de landelijke overheid. Deels doordat door de decentralisatie naar de gemeente de zorgvraag is toegekomen, maar voor het overgrote deel vanwege de maatregelen vanuit het rijk. Ondanks dat wij zien dat een deel van de overschrijdingen bij de WMO komen door het al eerder genoemde landelijke beleid, vragen we het college ook kritisch te kijken hoe we deze voor de toekomst financieel houdbaar houden. Wat ons betreft zijn er hierbij streng maar rechtvaardig en staat de zorg voor de kwetsbare groep hierbij voorop. Voor de PvdA Maassluis is wel duidelijk dat het huidige uitgave niveau niet vol te houden is.

Mede om de veranderingen van de meicirculaire heeft de PvdA Maassluis samen met andere partijen het college kaders mee te geven.