12 november 2015

Inbreng PvdA Maassluis 2e termijn van de begrotingsraad 11 november 2015

Op woensdag 11 november heeft fractievoorzitter Sjoerd Kuiper namens de PvdA Maassluis het woord gevoerd tijdens de behandeling van de begroting 2016 van de gemeente Maassluis. Zijn inbreng tijdens de 2e termijn is hieronder te lezen.

Voorzitter,
Allereerst dank voor de reactie van het college in eerste termijn. Het was toch weer wat anders om onder uw leiding als onze nieuwe voorzitter te debatteren. Nou hebben we het u gisterenavond niet moeilijk gemaakt, maar uw ontspannen en nuchtere wijze van voorzitten en beantwoorden beviel ons goed.
Gisterenavond haalde ik serieuze onderzoeken aan die een aantal maatschappelijke tendensen beschrijven. De zorg van de PvdA is dat we langzamerhand een samenleving krijgen waarin mensen in gescheiden werelden leven en er weinig tot geen contacten zijn buiten de eigen kring. Dat beperkt de kansen voor mensen, maar leidt ook tot onwetendheid en onbegrip.
We danken u voor de toezegging om nieuwe stadsgesprekken te gaan houden. Maar onze zorgen gaan natuurlijk ook uit naar de mensen die niet op dat soort bijeenkomsten afkomen. We vroegen moreel leiderschap en gaan er van uit dat u die handschoen ook oppakt. Wij vragen u en de rest van het college wel nadrukkelijk om actief te werken aan een saamhorige samenleving, waarin verschillen niet tot verdeeldheid leiden.
Wij hebben een motie op dat punt:
• in 2016 een extra impuls te geven aan het integratiebeleid om zo verder te werken aan een ontspannen samenleving in Maassluis;
• de raad voor 1 maart 2016 te informeren over de te ondernemen acties;

Dan over de citymarketing : u heeft toegezegd goed naar de invulling van de citymarketing te gaan kijken en daarin de Furieade een prominente plek te geven. Wij verzoeken het college nadrukkelijk de organisatie meer zekerheid te geven en een vast jaarlijks bedrag toe te kennen. Daarom de volgende motie:
•de Furieade vanwege de grote waarde voor de uitstraling van Maassluis prominent opnemen in de plannen voor de citymarketing en meer zekerheid te bieden, door middel van een structurele financiële bijdrage in plaats van de garantstelling;
•dit te dekken uit de extra middelen voor citymarketing;
Voorzitter,
Dan een reactie op de antwoorden van wethouder Van der Houwen.Hij sprak soms mooie woorden op waardeniveau, maar we misten de concrete antwoorden, acties en doelstellingen. Bijvoorbeeld over de gevraagde inzet om meer mensen aan het werk te helpen. Of de vraag of we als werkgever het minimum jeugdloon af kunnen schaffen. En de antwoorden over de garantiebanen vonden we teleurstellend. We willen die mensen met een arbeidsbeperking juist een serieuze kans geven in normale organisaties. Dat is de enige manier om de verkleining van de oude sociale werkplaatsen sociaal vorm te geven. We hebben als overheid een voorbeeldfunctie daarin. Dat geldt ook voor de stage- en werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie. Daarom op dat punt een motie met dit dictum:
• de significante toename uit het coalitieakkoord in 2016 daadwerkelijk te realiseren;
• deze stage- en werkervaringsplaatsen over de gehele linie (hoog- en laaggeschoold) te realiseren;
• de raad voor 1 maart 2016 te informeren over de voortgang.

Voorzitter,
Gisteren herhaalde ik ons pleidooi om kinderen die opgroeien in armoede zo veel mogelijk kansen te geven. Juist om de overerfbaarheid van armoede te bestrijden en gescheiden werelden te voorkomen. Wethouder van der Houwen sprak ook uit dat er in 2015 nog een bedrag zal worden uitgekeerd aan de minima. Goed nieuws, maar moeten we de wethouder zo begrijpen dat die 80.000 voor de allerarmsten ook in 2015 gewoon op de plank is blijven liggen? Daarom de motie armoedebeleid met het volgende dictum:
• de raad voor 1 januari 2016 te informeren hoe de door het rijk verstrekte armoedegelden zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden om die huishoudens financieel ondersteunen, die volgens de Minima Effect Rapportage het meeste geld tekort komen;

Voorzitter, dan over duurzaamheid. Over afvalscheiding kunnen we kort zijn: we halen onze doelen al jaren niet en de trend is negatief. Daarom de volgende motie:
• een actieplan te ontwikkelen op het gebied van afvalscheiding en daarbij ook bedrijven, verenigingen en bewoners van, zowel laagbouw als hoogbouw te betrekken;
• de raad voor 1 mei 2016 voorstellen te doen toekomen hoe we op korte termijn wel gaan voldoen aan de gestelde doelen van de afvalscheiding en daar onconventionele maatregelen en succesvolle methoden in andere gemeenten nadrukkelijk bij te betrekken;

Gisterenavond hadden we weinig tijd voor het fietsbeleid. We misten het antwoord over fietsparkeren in de binnenstad. Daarnaast hebben we eerder al over de vrijliggende fietsenpaden langs de Kwartellaan gesproken. Het college hield de boot af, ondanks het vastgestelde fietsbeleid, daarom de volgende motie.
• aan de westelijke zijde van de Kwartellaan een dubbelzijdig fietspad te realiseren en daar nu vast planologisch ruimte voor te reserveren;
• de raad voor 1 maart 2016 te informeren hoe die aanleg planologisch en financieel kan worden gewaarborgd;

Breed in de raad leeft de wens om de route PC Hooftlaan naar Wagenstraat een minder doorgaande route te maken. De herinrichting van het Marelplein is dan ook een kans om de snelheid daar naar 30 km/h te brengen. Wij danken wethouder Pleijsier voor de toezegging, maar hechten er toch aan om de motie die we samen met de VSP opstelden in te dienen. Dan weten ook de omwonenden waar wij als raad staan: eerst het onderzoek met daarin de optie van 30 km/h op die route:
– de raad voor 1 maart 2016 eerst te rapporteren over het verkeerskundig onderzoek, voor de herinrichting van het Marelplein definitief te maken;
– in die rapportage nadrukkelijk ook de optie mee te nemen waarin bij de verkeerstechnische herinrichting de route rondom het Marelplein en op de Lange Boonestraat wordt aangewezen als 30 km/h zone, met vrij liggende fietspaden;

Over de vinger aan de pols of er wel genoeg betaalbare woningen blijven kan ik kort zijn. De wethouder heeft gezegd dat de informatie voor handen is. Daarom de volgende motie op dit voor de PvdA belangrijke onderwerp:
• de raad voor het vaststellen van de woonvisie een uitgebreide monitor te sturen met daarin: de aantallen van- en wachttijden voor diverse typen sociale huurwoningen, de verdeling van de bruto inkomensgegevens van Maassluizers en hoe die zich verhouden tot de stadsregionale cijfers;
• de ontwikkeling van de lokale en regionale inkomensverdeling in beeld te brengen in relatie tot de aantallen goedkope, middel- en dure koopwoningen, sociale huurwoningen onder kwaliteitskortingsgrens, middeldure huurwoningen en de dure geliberaliseerde huurwoningen;

Voorzitter,

Als PvdA herhalen we graag herhaal het compliment aan al die mensen die gezorgd dat de decentralisaties soepel zijn ingevoerd in Maassluis. Dank aan wethouder Keijzer voor zijn toezegging over de uitgebreidere informatie voorziening in de volgende rapportages. Over de jeugdzorg toch een motie met verzoek om meer informatie, ook als signaal naar de gemeenschappelijke regeling:

• de raad voor 1 april 2016 een verslag te geven van: het aantal situaties waarbij “second best” zorg is ingezet; de productiegegevens voor Maassluis van de verschillende organisaties te doen toekomen, met daarbij de ingekochte zorg bij de betreffende organisaties; de acties die zijn ondernomen om vraag en aanbod meer passend te doen zijn;

Dan nog een opmerking over de Maassluispas. Wij steunen die uitbreiding van de Binnenloper naar een voordeelpas naar heel Maassluis. Om de ondernemers te steunen zijn we bereid daar incidenteel aan bij te dragen. Het antwoord van de wethouder dat er koppeling zou zijn met het ondernemersfonds baart ons zorgen, want die discussie is nog lang niet afgerond. Die zaken staan los van elkaar, ook om vertraging te voorkomen.
Voorzitter,
Wij steunen het door het college voorgestelde pakket van ombuigingen om te komen tot een sluitende meerjaren begroting op hoofdlijnen. Wij herkennen daarin ook de richtinggevende uitspraken die de meerderheid van de raad heeft meegegeven bij de Kadernota. Ombuigingen van 1,4 miljoen euro op een totaal van 92 miljoen zijn haalbaar, maar zullen wel voelbaar zijn. Als PvdA weten we dat we nog een paar moeilijke keuzes moeten maken.
De kortingen op de subsidies lenen zich wat ons betreft niet voor een kaasschaaf, maar een goede discussie over wat eventueel niet meer gesubsidieerd hoeft te worden. Wij stellen voor om dat zo veel mogelijk met de betrokken organisaties samen vorm te geven.
Niemand vindt het leuk om de lokale lasten te laten stijgen, wij ook zeker niet. Maar wij vinden het voorstel van het college verdedigbaar, de kwaliteit van de voorzieningen voor onze stad staat daarbij voorop. In de kadernota stond dat de tarieven van de niet-woningen wel 12% onder het landelijk gemiddelde liggen en de tarieven van woningen rond het gemiddelde. Daaruit volgde de optie om die tarieven meer te laten stijgen dan die van woningen. Wij markeren dan ook dat de stijging voor een groter deel bij de niet-woningen moet worden gezocht.
De wens van sommige ondernemers om te komen tot een ondernemersfonds, waarvan de contributie via een opslag op de OZB voor niet-woningen zou moeten worden gevuld, wachten wij af. Maar laat het duidelijk zijn dat die plannen om onderling geld in te zamelen geen argument kunnen zijn om de gemeentelijke inkomsten niet te verhogen.
De kortingen op personeel zijn natuurlijk pijnlijk voor onze eigen ambtenaren. En dat zijn juist de mensen die moeten meehelpen om de politieke opdrachten van deze raad om te zetten in voor de inwoners merkbare verbeteringen in de stad. En hoewel 3,5 ton op 16 miljoen een klein percentage is, realiseren we ons dat dit onzekerheid kan veroorzaken. Wij roepen het college dan ook op om daarin zorgvuldig te opereren en vooral de medewerkers in de uitvoering te ontzien.
Want voorzitter, juist met het college, ambtenaren en alle actieve mensen in Maassluis willen wij de komende jaren verder werken aan een saamhorige samenleving waar verschillen niet leiden tot verdeeldheid.
Dank u wel.