Door op 26 september 2014

Kadernota Stroomopwaarts

Stroomopwaarts is de naam van een samenwerkingsorganisatie tussen de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Daarin gaan de sociale werkplaatsen en de afdelingen sociale zaken en werkgelegenheid samen tot een ‘participatiebedrijf’ waar inwoners zonder inkomen worden geholpen aan werk en inkomen. De intentie van de samenwerking is dat met het beschikbare geld, meer gedaan kan worden voor de mensen die afhankelijk zijn van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt.

De PvdA Maassluis heeft bij de bespreking van de kaders voor Stroomopwaarts in de raadscommissie van 23 september nogmaals benadrukt dat het belang van de mensen met een uitkering of een arbeidsbeperking voorop moet blijven staan. Los van alle samenwerkingsdiscussies en bestuurlijke zaken blijft de PvdA vooral oog houden voor de kwetsbare Maassluizers die ondersteuning nodig hebben om aan werk en/of inkomen te komen. En alles moet in het werk worden gesteld om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.

De PvdA heeft bij monde van raadslid Jo-Ann van Geest een pleidooi gehouden om de bureaucratie tegen te gaan: nu de gemeente zorgbehoevenden en arbeidsgehandicapten moet gaan ondersteunen voor minder geld is het juist noodzakelijk om niet in structuren en hokjes te denken. Maar door naar de mensen te kijken kunnen we mensen beter helpen en goedkoper uit zijn. De PvdA pleit daarvoor om zo min mogelijk te werken vanuit structuren en regels maar vanuit mensen. De PvdA pleit daarom ook voor koppeling van Stroomopwaarts aan de sociale wijkteams. Die wijkteams werken vanuit de zorg, maar hebben vaak met dezelfde mensen te maken.