Door op 15 november 2013

Peter van Baalen verlaat Maassluise politiek

Na ruim 16 jaar raadslidmaatschap heeft Peter van Baalen, fractievoorzitter van de PvdA en nestor van de gemeenteraad, besloten te stoppen met de Maassluise politiek. Hij heeft zijn besluit deze week aan het bestuur en de fractie van de PvdA medegedeeld. Van Baalen heeft besloten zich niet aan te melden voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2014.

Peter van Baalen:

“Het is mooi geweest, ik heb alle aspecten van het raadslidmaatschap meegemaakt. Ik ben begonnen in 1994 begonnen als steunraadslid en werd in 1996 raadslid. Tijdens mijn raadslidmaatschap heb ik me met veel verschillende beleidsterreinen beziggehouden. Dat begon met onderwijs, sport en cultuur en werd later uitgebreid met financiën en economie, grote infrastructurele- en woningbouwprojecten, bestuur en veiligheid. In 2006 werd ik door mijn fractie gekozen als fractievoorzitter. Ik vond dit bijzonder eervol en ben de fractie dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Het ontwikkelen van een brede visie op de stad heb ik altijd als één van de grootste uitdagingen gezien.

Ik doe het raadswerk nog altijd met veel plezier, maar het is goed om er nu een punt achter te zetten. Afgelopen zomer heb ik me de vraag gesteld of ik door wilde gaan. Het antwoord hierop was nee. Ik kijk terug op een zeer enerverende en geweldige periode in de Maassluise politiek. Politiek is meer dan een hobby. Ik heb het altijd als een eer en een uitdaging gevonden de sociaal-democratische idealen van de Partij van de Arbeid te vertalen naar de Maassluise politiek. Ik heb er ook veel van geleerd. Hiervoor ben ik mijn fractiegenoten, de Partij van de Arbeid, de andere partijen, het college en de ambtenaren dankbaar.”

Ik heb vooral genoten van de initiatieven die we als partij en/of raad hebben genomen. Zo hebben we als fractie in het begin van mijn raadslidmaatschap zelf een onderwijsnota geschreven. Later hebben we, samen met het onderwijsveld, de Maassluise OnderwijsRaad (MOR) opgericht. Uit onvrede met het toenmalige gemeentelijk cultuurbeleid hebben enkele raadsleden en leden van de Culturele Raad Maassluis zelf een gemeentelijke cultuurnota geschreven (Cultuur op Maat).  Andere initiatieven waren het schrijven van een Tarievennota, samen met de Maassluise Sport en Recreatie Raad, en van een visie op de Maassluise economie, samen met Maassluise ondernemers. Naast het voorzitterschap van deze vooral inhoudelijke werkgroepen ben ik voorzitter/lid geweest van diverse financieel- en beleidstechnische commissies, zoals de auditcommissie, rekenkamer, overdrachtsdocumentcommissie etc.

Tijdens mijn fractievoorzitterschap heb ik me sterk gericht op de inhoudelijke koers van de PvdA en het bewaren van de politieke en bestuurlijke stabiliteit van de stad. Dat was niet altijd makkelijk. De frontale kritiek op de Paarse kabinetten, de Fortuyn-revolte, de terreuraanslagen op 11 september 2001, de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, het gestuntel van de Haagse politiek en het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2008 hadden ook hun weerslag in de Maassluise politiek. Als PvdA hebben we ervoor gekozen onze grote projecten op het gebied van de sociale en stedenbouwkundige vernieuwing voort te zetten. We hebben dit gecombineerd onze “van de raad naar de straat-aanpak”. Met de fractie, bestuur en wethouders GAAN we regelmatig de wijken in om de grote en kleine zorgen van inwoners te vertalen in politieke besluiten en acties in de raad.

In de afgelopen jaren hebben we als fractie een drieluik visie op de stad ontwikkeld: Maassluis als Aantrekkelijke Stad, Maassluis als Betrokken Stad en Maassluis als Sociale Stad. Op deze drieluik visie ben ik erg trotst en ik ben stellig van mening dat dit een duurzame leidraad is voor de ontwikkeling van Maassluis.

Ik realiseer me goed dat niet alle keuzes die we hebben gemaakt door iedereen werd gewaardeerd. Politiek gaat uiteindelijk om het maken van keuzes. Ik heb wel altijd nadruk gelegd op een goede onderbouwing van onze keuzes. Ik geloof niet dat ik snel zal worden beticht van populistische keuzes.

Als voorzitter van de grootste fractie werd ik in 2006 ook direct als nestor en vice-voorzitter van de gemeenteraad benoemd. Ook dit vond ik zeer eervol. Het is steeds weer een bijzondere ervaring om namens de gehele raad te mogen spreken. Met onze burgemeester Koos Karssen heb ik als nestor van de raad uitstekend samengewerkt. De meeste bijzondere momenten van het nestorschap waren voor mij het, namens de raad, overbrengen van de condoleances aan de families na het overlijden van Frank Wensveen (voormalig fractievoorzitter Maassluis Belang) en Jannette Breunis (voormalig wethouder VVD). Met beiden heb ik intensief en goed samengewerkt.”