11 februari 2014

PvdA Maassluis stelt vragen over verkeersveiligheid n.a.v. wijkbezoeken

De PvdA fractie is onlangs op verschillende wijkbezoeken geweest in de Vertowijk, de Burgemeesterswijk, de Tulpstraat en het centrum. Daar hebben we met veel bewoners gesproken. Hoewel veruit de meeste bewoners positief waren over hun wijk, leefde er ook een aantal klachten en wensen. Naar aanleiding daarvan heeft de PvdA de volgende vragen aan het college van B&W over verkeersituaties.

1.Bij verschillende commissie- en raadsvergaderingen heeft de PvdA gevraagd om plannen om de route P.C. Hooftlaan – Lange Boonenstraat en Wagenstraat verkeersveiliger te maken. U heeft toegezegd daar naar te kijken. Hoe staat het daarmee? Wat zijn de mogelijkheden om de snelheid te verlagen? Zijn er opties uitgewerkt om mogelijk het doorgaand verkeer te ontmoedigen of te verhinderen (terwijl de buslijn wel door kan rijden) om zo de wegen vooral te benutten voor bestemmingsverkeer in plaats van doorgaand verkeer?

2.Afgelopen jaren zijn er een aantal ongevallen geweest op de PC Hooftlaan. Kunt u een overzicht leveren van de afgelopen 5 jaar met daarbij de oorzaak, schade, eventuele verwondingen op het traject P.C. Hooftlaan, Lange Boonenstraat en Wagenstraat?

3.Ons viel op dat de parkeervakken langs de P.C. Hooftlaan tot aan de zebrapaden zijn aangelegd, waardoor overstekende mensen, maar vooral kinderen (ook op de woon-schoolroutes) slecht zichtbaar zijn voor het (auto)verkeer op de P.C. Hooftlaan. Kinderen gaan ‘schuil’ achter de geparkeerde auto’s. Zijn er normen voor de zichtlijnen bij zebrapaden en wordt daaraan voldaan? Ziet u los van de normen mogelijkheden om die oversteken veiliger vorm te geven?

4.Veel bewoners hebben klachten over het gebrekkige overzicht voor het verkeer vanuit de zijstraten van de P.C. Hooftlaan. Het verkeer is niet goed te zien (ook vanwege de geparkeerde auto’s) en/of auto’s moeten zo ver oprijden dat ze het fietspad blokkeren. Ziet u mogelijkheden om die situaties overzichtelijker te maken?

5.De Arthur van Schendelstraat is een drukke weg met aan beide zijde parkeerplaatsen, veel autoverkeer vanaf het parkeerterrein en de voorzieningen in de binnenstad. Formeel is het een 30 km/h gebied, maar bewoners wijzen erop dat er vaak veel te hard wordt gereden. Ziet u mogelijkheden om de snelheid daar omlaag te krijgen?

6.Op de P.C. Hooftlaan zien we vooral ook veel scholieren van en naar het reviuslyceum aan de verkeerde kant van de weg fietsen, omdat dit korter, sneller of veiliger is. Automobilisten zijn zich er soms niet van bewust, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ziet u mogelijkheid om dit aspect mee te nemen in plannen voor het veiliger maken van de weg?

7.Volgens recente brieven van de minister van Infrastructuur en Milieu betekent het bord woonerf dat er stapvoets, maar maximaal 15 km/h mag worden gereden. Ziet u mogelijkheid om een onderbord te bevestigen in die wijken met woonerven? Of ziet u mogelijkheid om via een informatiecampagne dat onder verkeersdeelnemers in Maassluis duidelijk te maken en daarna ook in te zetten op handhaving?

8.Een aantal bewoners in de Vertowijk klagen nog steeds over de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer en de snelheid van dat verkeer over de Lijnbaan, vooral tijdens spitstijden. Heeft u cijfers van die verkeerstromen? Zijn er bij de nieuwe weginrichting na vervanging van de riolering ook aanvullende maatregelen genomen om de snelheid omlaag te krijgen? Zo ja, welke?

9.Bewoners van de Tulpstraat en Weverskade hebben al jaren klachten over het verkeer van ouders die kinderen afzetten en ophalen bij de scholen aan de Weverskade. Die veroorzaken rondom schooltijd parkeeroverlast, maar leveren vooral gevaarlijke situaties op omdat ze erg hard door de wijk rijden na het afzetten van kinderen. Ziet u mogelijkheden om dat verkeer te beperken en/of de snelheid door deze krappe straten te verlagen tot stapvoets?

10.In de Vertowijk spraken we ook bewoners die erg verbaasd waren over het feit dat plotseling op een van de voetpaden voor de woningen aan de Weverij opeens borden ‘voetpad’ zijn geplaatst, terwijl er geen noodzaak toe lijkt te zijn. Dat lijkt maar voor een stukje voetpad te zijn gedaan, terwijl in de hele wijk paden met dezelfde status liggen. Op basis van hoeveel klachten is dit gedaan? Is dit in overeenstemming met de wegenverkeerswet? Hoeveel heeft het plaatsen van deze 5 borden gekost? Kunt u onderbouwing geven waarom dit zo is gedaan?