19 mei 2018

PvdA Maassluis trots op nieuw coalitieakkoord

Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst, zo heet het nieuwe coalitieakkoord dat vrijdag 18 mei door CDA, VVD, PvdA en D’66 is gepresenteerd. De PvdA Maassluis is trots op het behaalde succes. Veel punten waarmee de PvdA de verkiezingscampagne mee is ingegaan zijn in het akkoord terug te vinden.

 

Nieuwe fractievoorzitters PvdA, VVD, CDA en D’66

 

Nieuw college gemeente Maassluis 2018 – 2022

 

De presentatie vond plaats op het terrein tegenover de nieuw te bouwen school in de wijk Sluispolder West. De locatie was niet zomaar gekozen: “Als je om je heen kijkt, zie je dat hier veel gebeurt: de speeltoestellen voor de wijk staan klaar om geplaatst te worden. Er wordt gebouwd aan een school met sportmogelijkheden. We kijken uit op nieuwe duurzame en betaalbare woningen en kijken uit naar de bouw van seniorenwoningen met ruimte voor ontmoeting. We staan in een fijne wijk die plek biedt aan jong en ouder en waar wordt geïnvesteerd in een toekomst voor iedereen.”

Namens de PvdA Maassluis sprak lijsttrekker en beoogd wethouder Sjoerd Kuiper over het nieuwe coalitieakkoord. Hij benadrukte hierbij een aantal onderdelen.

Zo sprak hij over de Sociale Cohesie: Maassluis heeft 33.000 inwoners die allemaal van elkaar verschillen: in opleiding, in leeftijd, inkomen, levensovertuiging en nationaliteit. Wij gaan investeren in een stad waar er ruimte is om van elkaar te verschillen, maar verschillen niet leiden tot verdeeldheid. Want iedereen telt volwaardig mee. De titel van ons akkoord is niet zomaar Samen Maassluis. In dat SAMEN zit alles: samen kunnen we meer, we zullen ook echt samen moeten leven in onze dicht bevolkte stad. Daarom investeren we in het bestrijden van kansenongelijkheid, in gemengde wijken en in nieuwe initiatieven om de sociale cohesie te vergroten.

Over de stedelijke ontwikkeling zei hij:  Zoals hier achter ons zichtbaar is investeren de gemeente Maassluis en Maasdelta in gemengde wijken met duurzame woningen. Daar gaan we de komende jaren volle kracht mee door. Want iedere Maassluizer verdient een goede woning, passend bij het inkomen, bij de huishoudomvang en de mogelijke zorgbehoeftes.

We staan op de plek waar over een paar jaar een prachtig nieuwe complex staat voor senioren met ruimte voor ontmoeting en recreatie. Gelet op de vergrijzing is dat hard nodig. Daarom gaan we ook elders in de stad investeren in dit soort complexen.

Een andere doelgroep waar we meer op gaan inzetten zijn de starters. Die willen we behouden voor de stad, dat is van belang voor een vitale stad.

In de Burgemeesterswijk gaan we in de laatste fase evenveel woningen terugbouwen als er worden gesloopt, waarbij zo veel mogelijk wordt gebouwd naar de behoefte van de bewoners.

Ook sprak hij over het Sociaal domein en de zorg:

SAMEN is in het sociaal domein het kernwoord. Want alleen samen kunnen we de ambitie waarmaken om Maassluis een sociale en zorgzame samenleving te laten zijn. Want we worden gemiddeld ouder, het aantal senioren neemt de komende jaren toe en we blijven langer zelfstandig wonen. Dit zijn mooie ontwikkelingen die nieuwe vraagstukken en uitdagingen opleveren. We willen zorgen dat alle Maassluizers waardig ouder kunnen worden en zich onderdeel blijven voelen van de samenleving. We gaan investeren om de toegang tot ondersteuning en zorg laagdrempelig en dichtbij beschikbaar zijn. Het Pact voor de Ouderenzorg is daar een goed handvat.

Om Maassluis een sociale en rechtvaardig stad te laten zijn gaan we met investeren in het naar werk begeleiden van meer mensen. De economie draait goed, maar er zijn nog te veel mensen in Maassluis die niet aan het werk zijn. We investeren in samen meedoen door een programma de wijk op maat op te zetten: waarbij sociale activering, betrokkenheid bij de wijk en naar elkaar omkijken en helpen elkaar versterken. Er komt een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jong en oud. En in het kader van meedoen ongeacht je inkomen introduceren we een keuzebudget voor Openbaar Vervoer voor Maassluizers met een laag inkomen.

Namens de PvdA Maassluis ondertekende vervolgens Sjoerd Kuiper als beoogd wethouder en Jorrit Keijzer als beoogd fractievoorzitter het nieuwe coalitieakkoord.

Met dit nieuwe coalitieakkoord gaat er ook een nieuw jong en fris team namens de PvdA Maassluis aan de slag in zowel de raad als in het college. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Sjoerd Kuiper zal namens de PvdA Maassluis deelnemen aan het college. Hij zal hierbij de volgende portefeuille krijgen

• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• Werk en inkomen
• Sociale activering (project Wijk op maat)
• Sociale cohesie
• Coördinerend wethouder sociale cohesie

Naast een nieuw gezicht in het college is er ook een totale nieuwe fractie die de komende vier jaar de PvdA Maassluis zal vertegenwoordigen. De fractie zal bestaan uit:

Jorrit Keijzer (Fractievoorzitter)
Iris Vrolijks
Zeki Celikkaya
Hans de Bruin (steunraadslid)
Abdullah Ertekin (steunraadslid)

Dinsdag 29 mei zal in de raadsvergadering het debat over het nieuwe coalitie-akkoord gevoerd worden en zal ook de benoeming van de wethouders en de installatie van nieuwe raadsleden aan de orde komen.

Het gehele coalitieakkoord alsmede de portefeuille verdeling van alle wethouders kunt u hieronder terugvinden.

Coalitieakkoord 2018-2022