Door Sjoerd Kuiper op 22 januari 2015

PvdA stelt vragen over plannen gymzaal Haydnlaan

De PvdA Maassluis is geschrokken over hoe er is omgegaan met de plannen van Basketbalvereniging Green Eagles. Daarover stelden we vandaag de volgende vragen aan het college:

Van: fractie PvdA Maassluis
Aan: college van B&W
datum: 22 januari 2015
betreft: artikel 51 vragen over proces en uitwerking plannen gymzaal Haydenlaan

Naar aanleiding van de brief van het college over het niet haalbaar zijn van plannen van de Green Eagles over het uitbreiden van de gymzaal aan de Haydnlaan, evenals de brief van de vereniging MBV Green Eagles over dit besluit heeft de PvdA Maassluis op 19 januari 2015 een gesprek gehad met de vereniging. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA Maassluis de volgende vragen:

  1. Vanaf 2011 is de vereniging in overleg met de gemeente over de plannen tot uitbreiding van de Haydnlaan. De gemeente gaf vervolgens opdracht tot een externe beoordeling van die plannen, waarbij zowel de gemeente als Green Eagles informatie hebben aangeleverd. Dat resulteerde in een rapport opgesteld door onderzoeksbureau Andres CS over de privatisering gymnastieklokaal Haydnlaan dat op 8 maart 2013 gereed was. Waarom is dit rapport pas op 18 oktober 2013 naar de raad gestuurd, 7 maanden later? Wat is er in de tussentijd gedaan met dat rapport?
  2. Waarom mocht de vereniging tot die tijd het rapport zelf niet bespreken met anderen of openbaar maken?
  3. Waarom kwamen de gemeenteambtenaren tijdens een overleg op 27 maart 2014 met nieuwe mensen op de proppen (medewerkers financien en juridische zaken) die het dossier niet kenden en opeens nieuwe, afwijkende voorwaarden stelden ten opzichte van het rapport m.b.t. afschrijving van leningen door de vereniging? Had dit niet al in het rapport door de gemeente genoemd moeten worden, de gemeente was immers zelf opdrachtgever van dat rapport?
  4. Tijdens het overleg op 27 maart 2014 werd, volgens onze bronnen, de vereniging meegedeeld dat zij per jaar een ‘retributie’ voor het gebruik van de grond onder de gymzaal moest gaan betalen van wel 30.000 euro. Waarom is dit nooit eerder naar voren gekomen en op basis waarvan is dit bedrag bepaald?
  5. Bent u het met de PvdA Maassluis eens dat u de vereniging lang aan het lijntje heeft gehouden omdat u een jaar nadat u, samen met de vereniging, een rapport heeft laten opstellen door een extern bureau- met afwijkende voorwaarden kwam?
  6. Wat is uw kwalitatieve oordeel van de sportvoorzieningen in de gymzaal Haydnlaan? Deelt u de mening van de PvdA Maassluis dat de voorzieningen, met name in de douche- en kleedruimtes, niet aan de basis eisen van fatsoenlijke sportvoorzieningen voldoen? Nu het plan van de Green Eagles geen doorgang zal vinden, welke onderhoudswerkzaamheden moeten er door de gemeente de komende jaren gedaan worden?
  7. Gaat de gemeente, nu de plannen van de Green Eagles niet haalbaar zijn, zelf de gymzaal ombouwen tot sportzaal en de voorzieningen bij de tijd brengen? Dat is immers wat volgt uit het beleid van de gemeente, zoals in de sportnota is vastgelegd.
  8. In de sportnota heeft u geen bedrag opgenomen voor het door de gemeente zelf ombouwen van de zaal van een gymzaal naar een sportzaal. Kunt u aangeven welk bedrag u hierover denkt kwijt te zijn en hoe u dit bedrag kan financieren, gelet op het lage bedrag daarvoor in de sportnota?
  9. U heeft de vereniging aangegeven dat zij als alternatief mee kunnen participeren met de te bouwen sportzaal aan de Sportlaan en u heeft aan de vereniging aangegeven dat de nieuwe zaal aan de Sportlaan in 2017 gerealiseerd zal worden. Kunt u ons aangeven of dit klopt en wanneer u weer met de vereniging aan de tafel gaat om concrete afspraken te maken? Klopt dat green eagles bij sporthal Sportlaan exclusief voorrangsrecht krijgt?

Wanneer heeft u de raad geïnformeerd over een nog te bouwen sportzaal aan de Sportlaan? Hoe wordt deze sportzaal gefinancierd? Hoe wordt deze geëxploiteerd? Hoe wordt deze sportzaal planologisch ingepast? Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat deze sportzaal ook in 2017 gerealiseerd is? Wanneer komt u met de uitgewerkte plannen voor deze investering in de sportgelegenheid in Maassluis?