verkiezingsprogramma Maassluis maken we samen gepresenteerd

Door Sjoerd Kuiper op 14 januari 2018

Tijdens de gezellige nieuwjaarsborrel van de PvdA Maassluis aan boord van de zeesleper Elbe presenteerde lijsttrekker Sjoerd Kuiper het verkiezingsprogramma “Maassluis maken we samen. Zeker zijn van een stad die werkt voor iedereen.” Kuiper overhandigde symbolisch het eerste verkiezingsprogramma aan vertegenwoordigers van de Adviesraad samenlevingszaken, de sportraad, de Culturele raad Maassluis en de Vereniging bewoners belangen Maassluis (VBBM). Organisaties van die zich net als de PvdA Maassluis werken aan betere sport- en cultuurvoorzieningen, liefdevolle zorg, goed sociaal beleid en goed en betaalbaar wonen in Maassluis.

Daarnaast zette de PvdA Ria Derwort en Nico Ouwehand in het zonnetje: beiden zijn actieve, betrokken bewoners van hun wijk die is geherstructureerd. De PvdA, wethouder Arnold Keijzer voorop, heeft altijd veel contact onderhouden met Ria en Nico. De PvdA  heeft plannen aangepast en wensen en zorgen van bewoners omgezet.

Hieronder de toespraak van Sjoerd:

Beste Partijgenoten, gasten, belangstellende en vertegenwoordigers van de andere partijen,

Welkom aan boord van de prachtige zeesleper de Elbe. Ik ben als zoon van een zeeman en geboren en getogen in Maassluis opgegroeid met de scheepvaart en altijd enthousiast over schepen en scheepvaart. De Elbe is niet alleen een fantastisch schip, gebouwd in Nederland, bevaren door Maassluizers, in actie geweest voor Greenpeace met Diederik Samsom aan boord. Maar de Elbe is ook een verhaal van wat mensen die samenwerken allemaal tot stand kunnen brengen: dit schip is twee keer gezonken. Ze is daarna door tientallen mensen en vele tienduizenden manuren vrijwilligerswerk en sponsorring van bedrijven in oude luister hersteld. En varend erfgoed behoud je niet door het stil te leggen aan een kade, nee het schip vaart weer met betalend  gasten. En je kan hier evenementen en bijeenkomsten organiseren. Daarom wilde ik graag deze borrel in deze prachtige nautische omgeving organiseren.

Het is ook een symbool: als Maassluis kan je ons ook vergelijken met een schip. We zitten met elkaar in een schuitje en een kapitein weet: een schip is zo zeewaardig als haar bemanning. Daarom moet je goed voor de bemanning zorgen!

De afgelopen decennia heeft de PvdA haar stempel kunnen drukken op de stad. Dat ging soms niet vanzelf maar was het werk van vele partijgenoten die zich vaak dag in dag uit inzetten voor een sterk en sociaal Maassluis. Dankzij de inzet van de PvdA en anderen heeft Maassluis de afgelopen 20 jaar een sterk en sociaal beleid gevoerd en is er heel veel bereikt. Er is geïnvesteerd in nieuwe wijk,  opgeknapte en gemengde wijken met goede woningen, nieuwe scholen, een goed sociaal beleid, betere sportaccommodaties, culturele voorzieningen, de openbare ruimte het imago van de stad.

Altijd samen met anderen natuurlijk: betrokken bewoners, Maasdelta, stichtingen en verenigingen, bedrijven, vrijwilligers in tal van organisaties, betrokken mensen in de zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Want Maasluis maken we samen.

Dat is waar we als PvdA in geloven. En wat we als partij met Arnold als wethouder voorop ook altijd doen: met mensen in gesprek, om samen te bouwen aan Maassluis en de stad sterker en socialer te maken. We hebben in dat kader vandaag twee bijzondere mensen als onze gast uitgenodigd. Ria Derworth en Nico Ouwehand. Beiden zijn hebben de handschoen opgepakt en zijn vertegenwoordigers vn de wijkbewoners geworden, voor de mensen in hun wijk in herstructurering. Ria en Nico hadden opmerkingen, wensen en kritiek op plannen en naar allebei hebben we geluisterd.

Ria en Nico zijn wat ons voorbeelden van betrokken bewoners, die zich inzetten voor de wijk als geheel en niet alleen eigen belang. Beiden wonen inmiddels nieuwe woning. En beiden hebben afgelopen periode hun levenspartner verloren. Daarom bied ik bij deze namens de PvdA graag bloemen aan aan Nico en Ria.

Vandaag markeert ook een start met onze nieuwe sterk ververste jonge, diverse lijst. We hebben een kandidaat van 19, van 28 en 30-ers, 40-ers, 50-ers en 60 –ers. We hebben vandaag de hele dag met elkaar hier aam boord doorgebracht. Het is een mooie, sterke en diverse club en we hebben er zin in. Maar we prijzen ons ook gelukkig dat we op de achtergrond ervaren partijgenoten als Joop Luijendijk, Peter van Baalen, Pieter Kromdijk hebben die adviseren en informeren. Bijzondere dank wil ik uitspreken naar vooral Arnold. Die werkt nog steeds 28 uur per dag aan de stad.  Hij werkt enorm hard, van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht en altijd bereikbaar en over in de stad op af. Dank en complimenten voor Arnold –applaus-

Ik ben als nieuwe lijsttrekker van 38 een nieuweling vergeleken bij Arnold en heb daarmee grote schoenen te vullen.

Dan het programma:

We hebben gekozen voor de titel “Maassluis maken we samen. Zeker zijn van een stad die werkt voor iedereen.”  Want  Maassluis is veel meer dan die verzameling huizen, flats, sportvelden, bedrijven en straten. Het zijn de bijna 33.000 mensen die Maassluis maken tot wat ze is: een samenleving. Die wordt gevormd door alle mensen die in onze stad wonen, werken, winkelen, vrienden ontvangen, hun hobby’s uitoefenen, vrijwilligerswerk doen, kinderen opvoeden of de buren helpen.

De kracht van Maassluis zit in al die betrokken inwoners. Die zich allemaal inzetten voor een ander: het gezin, de straat of de buren, de collega’s, de vereniging of club, familie en voor hun stad. Met al die betrokken inwoners, scholen, zorginstellingen, bedrijven en verenigingen wil de PvdA samenwerken. Want Maassluis maken we SAMEN!

Vaker dan we willen worden verschillen benadrukt in de stad: jong of oud, al generaties hier of met roots elders, hoog- of laag opgeleid, welvarend of sappelend, gelovig of niet, huurders of kopers. Vaker dan we willen leven groepen mensen langs elkaar heen, mede gevoed door de sociale media die zorgen voor een eigen ‘bubbel’ van gelijkgestemden. Alleen werkelijk contact met stadsgenoten zorgt voor het wegnemen van misverstanden en zorgen. Want wie we ook zijn, wat voor kleur, wat voor geloof of overtuiging we  ook hebben, we zijn allemaal mensen met dromen, wensen en zorgen over de toekomst van de stad.

Daarom wil de PvdA Maassluis dat alle inwoners zeker zijn van:

  • Goed werk en ondersteuning, ook als je werkloos wordt of een arbeidsbeperking hebt.
  • Liefdevolle zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.
  • Goed en betaalbaar wonen: huurders en kopers, arm en rijk, jong en oud.
  • Saamhorigheid: samen maken we de stad, iedereen telt mee!
  • Solidariteit: steun voor wie het niet op eigen kracht redt en kansen voor iedereen.
  • Leefbare wijken: groen, spelen en parkeren op orde in een veilige buurt.

Dit verkiezingsprogramma is mede opgesteld op basis van tientallen wijkbezoeken, werkbezoeken, stages en gesprekken met betrokken bewoners, bedrijven en organisaties. Onze dank gaat uit naar de vele mensen die tijd voor dit programma hebben gemaakt afgelopen jaar.

We hebben bewust gekozen voor een uitgebreid programma. Niet alleen omdat het makkelijker is dan het kort houden J Maar we weten ook dat mensen in de zorg willen lezen over de zorg, cultuur over cultuur. In de flyers komen de kernpunten terug.

Het is ook altijd weer goed om als partij alle onderwerpen in de stad met elkaar door te nemen en te bespreken. Dan willen we onze visie, uitgangspunten, voorstellen en ambities ook delen.

Hoewel het een uitgebreid programma is, kan een verkiezingsprogramma nooit compleet zijn. We weten dat niet alle punten in een periode kunnen worden gerealiseerd en er altijd compromissen zullen moeten worden gesloten. Het verkiezingsprogramma is dan ook geen lijst van beloftes. Dit programma is de visie, de inzet van de PvdA Maassluis, met allerhande de voorstellen en ambities. Waarvan we zo veel mogelijk willen realiseren.

Ik noem een paar speerpunten:

Omdat we iedereen zeker willen laten zijn willen we naast de bestaande plannen een plus 250 sociale huurwoningen en uitkomen op minimaal 38% sociale huurwoningen in de stad, met een plus ook in de seniorenwoningen. De cijfers laten gewoon zien dat dat nodig is voor de inkomens van de mensen in Maassluis.
Echt PvdA is de focus op werk. Meer mensen aan het werk helpen. Het goede voorbeeld bij de gemeente: vaste aanstellingen voor vast werk, zo min mogelijk externe inhuur en flexcontracten,, meer stageplaatsen en meer werkervaringsplaatsen. Dat mes snijdt aan twee kanten: en meer mensen naar werk en een schonere stad…

We willen de komende periode meer doen om de saamhorigheid te vergroten. Want Maassluis maken we samen. Zodat mensen minder dan nu langs elkaar heen leven. Nu zijn mensen te veel gescheiden langs de lijnen van opleiding en inkomen, geloof of generatie. Met meer werkelijk contact worden misverstanden  en onzekerheden weggenomen. Maassluis maken we samen

Als de Hoekse Lijn eindelijk gaat rijden is het moment om gratis OV voor minima in te voeren. Dan is het immers de RET die de bussen en de metro verzorgt in Maassluis en kunnen we hetzelfde model als Schiedam invoeren. Dat draagt bij aan de kans om werk te vinden, om goed te voldoen aan de reintegratieverplichtingen, en werk te vinden. In Schiedam was er een plus van 8% van mensen die aan het werk kwamen. Het draagt ook bij een het kunnen meedoen, ook als je een laag inkomen hebt.

We willen de saamhorigheid en betrokkenheid ook verder bevordeen door meer te investeren in sport en cultuur.  Daarnaast hebben we een ambitieus aantal concrete maatregelen om de duurzaamheid verdere vorm te geven. Afijn, het is voor u allen na te lezen en ik ben beschikbaar voor vragen straks.

Hierbij wil ik de vertegenwoordiger van de Adviesraad samenlevingszaken, Bart Luttik, de Maassluise sportraad (MSR), Huib Blokland, namens de de Culturele raad Maassluis (CRM) Marcel de Raaij en van de Vereniging bewoners belangen Maassluis (VBBM) Peter Boeters uitnodigen om het eerste verkiezingsprogramma in ontvangst te nemen.Verkiezingsprogramma PvdA Maassluis 2018 – 2022

De PvdA Maassluis kiest er bewust voor om dit programma aan te bieden aan deze organisaties. Omdat zij zich net als de PvdA Maassluis inzetten voor  aan betere sport- en cultuurvoorzieningen, liefdevolle zorg, goed sociaal beleid en goed en betaalbaar wonen in Maassluis.