vragen nav wijkbezoek Oranjewijk en Hoofd

15 februari 2018

De PvdA Maassluis heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van de signalen van bewoners van de Oranjewijk en het Hoofd: over verkeer, parkeren, stoepen, overlast en hoogwater. Dat waren de belangrijkste punten uit de meer dan 100 gesprekken die we hebben gevoerd. We rekenen erop dat de gemeente een aantal concrete knelpunten kan oplossen, zodat de leefbaarheid weer wordt vergroot. Maassluis maken we samen leefbaarder!

Van: PvdA Maassluis
Aan: college van B&W
Datum: 14 februari 2018
Betreft: vragen artikel 51 over wijkbezoek Oranjewijk en Hoofd

Geacht college,

Onlangs was de PvdA op wijkbezoek in de Oranjewijk en op het Hoofd. Tijdens dit wijkbezoek hebben we met veel bewoners van de wijk gesproken over de woon- en leefomgeving en andere zaken die in de stad spelen. De meeste bewoners wonen zeer naar hun zin. Naar aanleiding van ons wijkbezoek hebben we een aantal vragen:

  1. De stoepen in de Frederik Hendrikstraat zijn slecht qua bestrating, met veel wortelopdruk en andere onregelmatigheden. Ook is er veel zwerfvuil aanwezig. Kunt u zorgen dat die stoepen weer recht worden getrokken en er een extra schoonmaakronde wordt gedaan?
  2. Vanuit de Oranjewijk gaan veel voetgangers (ook leerlingen) over de Julianalaan naar school, de winkels en andere voorzieningen in Sluispolder Oost. Enkele bewoners uit de Oranjewijk vroegen of er een zebrapad over de Julianalaan kan worden gelegd, zodat de voetgangers veiliger kunnen oversteken. Kunt u daar een zebrapad realiseren?
  3. Van bewoners in de Oranjewijk horen we klachten over jongeren die overlast veroorzaken voor omwonenden in en rondom de nieuwe speeltuin en het parkeerterrein achter de fietsenstalling. Het betreft geluidsoverlast (scooters, muziek, schoppen tegen hekken en speeltoestellen) vaak tot 01:00 in de nacht, vernielingen en vervuiling door etensresten, verpakkingsmateriaal etc. Welke maatregelen heeft u ondernomen om de overlast te bestrijden? Kunt u daar extra controle door politie en toezicht en handhaving op zetten om de overlast te bestrijden?
  4. Parkeren op het Hoofd is en blijft een knelpunt, de wijk is immers gebouwd in de tijd dat er nog bijna geen auto’s waren. Bewoners begrijpen dat ook best. We hebben begrepen dat er twee bewonersavonden (maart en augustus) over nieuwe parkeervoorzieningen zijn geweest, waarop veel commentaar op de plannen is geweest. Daarna is het stil gebleven. In welk stadium verkeren deze plannen nu? Wanneer verwacht u de bewoners een aangepast plan te presenteren? Houdt u daar rekening met de wensen om ook bedrijfsbusjes te parkeren langs de Burgemeester De Jonghkade? Wanneer wordt de gemeenteraad over deze plannen geïnformeerd?
  5. Bewoners aan de Burgemeester Van der Lelykade klagen over het parkeren buiten de parkeervakken en deels op de stoep, pal voor het uitzicht van de bewoners en met een versmalling van de weg tot gevolg. Bewoners melden ons dat er sprake is van gedoogbeleid. Klopt dat? En kunt u toezeggen dat de normale verkeersregels weer worden toegepast zodat de wegen goed bereikbaar zijn voor grotere voertuigen zoals brandweerwagens?
  6. ’s Nachts parkeren op het parkeerterrein bij de veerpont durven veel bewoners van het Hoofd niet, omdat ze de indruk hebben dat er vaak dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Bewoners vermoeden dat er wordt gedeald. Overigens gaat dat ook op voor het parkeerterrein bij metrohalte Maassluis centrum. Kent u die signalen en kunt u extra inzetten op toezicht door politie?
  7. Zowel in de Oranjewijk als op het Hoofd hebben bewoners zorgen over de bebouwing van de Kade, vanwege de effecten op het verkeer. We merken dat bewoners niet zijn geïnformeerd over de door de raad gevraagde onderzoeken naar betere ontsluiting, waaronder de tunnel voor personenwagens. Kunt u de betrokken omwonenden (Hoofd, Oranjewijk, en bewoners rond Havenplein) informeren en betrekken bij de verkeerskundige plannen over de nieuwbouw op de Kade?
  8. Jaren geleden is er regeling gemaakt voor de bewoners van het Hoofd waarbij zij een speciale ontheffing kregen om – wanneer de Deltaweg vast staat als lange rijen voor de veerpont staan- over het fietspad te rijden om toch thuis te kunnen komen. Bewoners die er korter wonen weten er niet van en hebben geen ontheffing gekregen. Wie is daarvoor verantwoordelijk en wordt deze ontheffing nog wel verstrekt aan de nieuwe bewoners van de wijk?
  9. Als er hoge waterstanden worden verwacht past de gemeente een goed protocol toe: vanaf dat moment wordt gecommuniceerd via de website, twitter, facebook en worden de slagbomen op de Burg. De Jonghkade gesloten. Bewoners merken echter op dat na afloop er soms veel vuil aan blijkt gespoeld op de kade en dat ook na herhaaldelijke verzoeken er niet wordt schoongemaakt na hoogwater. Kunt u een inspectie of veegronde opnemen in het hoogwater protocol, op het moment dat de slagbomen weer omhoog gaan?

Wij zien uit naar de beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Kuiper
PvdA Maassluis