Zeker zijn van een aantrekkelijke stad

Maassluis maken we samen een aantrekkelijk! Honderden mensen bouwen letterlijk aan Maassluis: van bouwvakkers en stratenmakers tot architecten en werkvoorbereiders. De afgelopen 30 jaar is er in Maassluis enorm veel in de steigers gezet: nieuwe woningen, nieuwe wijken, herstructurering van wijken, renovatie van woningen, scholen en bedrijven. De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.

De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.

Zeker zijn van mooie wijken

Balkon
Het Balkon is een aantrekkelijke wijk, het prachtige uitzicht, de mooie woningen en de centrale ligging trekt bewoners uit Maassluis en verre omstreken. Het 3e appartementencomplex is in aanbouw het 4e komt eraan. De PvdA blijft prioriteit geven aan het voltooien van deze wijk, met voldoende sociale huur- en koopwoningen in de wijk.

Burgemeesterswijk
De Burgemeesterswijk is al voor 80% geherstructureerd. Het is een mooie wijk geworden, die na de sloop van de laatste twee flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat vanaf 2021 verder wordt afgerond. Voor de PvdA staat de gemaakte afspraak dat er minimaal 40% sociale woningen worden gebouwd nog steeds pal overeind. Daar horen ook voldoende woningen bij voor grote gezinnen en senioren die in de wijk willen blijven wonen. De komende jaren moet er veel aandacht blijven voor leefbaarheid en sociale samenhang in deze wijk.

De Binnenstad en Sluispolder West
In juli 2014 besloot de gemeenteraad unaniem tot de herstructurering van Sluispolder West en de Vliet en een economische impuls aan de Binnenstad. Dankzij de PvdA is het aantal sociale huurwoningen in de plannen verhoogd. In Sluispolder West zijn de eerste gebouwen gesloopt en prachtige woningen opgeleverd. De wijk wordt een prachtige, gemengde wijk met een nieuwe school met sportzaal.

De PvdA wil, naast de thans geplande 64 sociale huurwoningen voor senioren in de nieuwe Vliet, in de verdere fases van Sluispolder West meer sociale huurwoningen voor senioren bouwen. Daar hoort ook ruimte bij voor ontmoeting en recreatie. De Hooftzaak aan de PC Hooftlaan kan daarbij een rol hebben als huiskamer van de wijk. Uitbreiding van de voorzieningen van de woonservicezone op die plek kan daarbij worden gecreëerd op de huidige locatie van de Kwik-Fit. Voor de sloop van de Schuurhof moet hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug worden gebouwd. De vergrijzing levert een grote vraag op en er is grote behoefte aan wonen in het centrum.

De historische Schuurkerk moet goed worden ingepast in de nieuwe wijk. De Schuurkerk komt alleen tot zijn recht als eromheen voldoende ruimte en/of stadspark wordt gecreëerd. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het definitief herinrichten van de huidige geïmproviseerde parkeer­plaats. Deze parkeerplaats voorziet in een grote behoefte en is ook belangrijk voor het winkel­gebied in de Binnenstad en evenementen. De PvdA is tegen het volbouwen van dit plein.

Dijkpolder / Wilgenrijk
In de Dijkpolder wordt hard gewerkt om de wijk Wilgenrijk verder vorm te geven, aan onze eisen ten aanzien van de geluidswal en verkeersmaatregelen in Maassluis wordt voldaan. Hoewel mooie, vrijstaande huizen prima zijn, kunnen maar weinig mensen zulke kapitale woningen betalen. Daarom handhaven wij de door de PvdA in de gemeenteraad afgedwongen minimaal 25% betaalbare huizen in de Dijkpolder en maken dat liever nog een hoger percentage. De Dijkpolder is ook een wijk die zich bij uitstek leent voor experimenten: Tiny Houses, energie neutrale woningen, middeldure huur in de particuliere sector, particulier opdrachtgeverschap: in de Dijkpolder is er ruimte voor.

Kapelpolder
De Kapelpolder is een wijk waar wonen en werken vlak naast elkaar bestaan. Daarom verdient de leefbaarheid er bijzondere aandacht. De PvdA vindt dat de nieuwe woningbouw in de Kapel­polder zo snel mogelijk moet worden gebouwd en moet passen bij de huidige sociale structuur van de wijk het Stort: sociale huur, van hoge kwaliteit. Leegstaande bedrijfsgebouwen in deze wijk zorgen voor verloedering. Die moeten zo snel mogelijk worden gevuld of vervangen. Anders worden deze panden vervangen voor woningbouw.

De Dijk
De kavels op bedrijfsterrein De Dijk moeten zo snel mogelijk worden verkocht. Vooral aan bedrijven die ook veel werkgelegenheid met zich meebrengen. De bedrijven moeten goed worden ingepast in het groene profiel langs de Nieuwe Waterweg.
De PvdA vindt dat bij de verdere ontwikkeling van De Dijk de verkeerstechnische aansluiting van het nieuwe bedrijventerrein op de Vlaardingsedijk verkeersveiliger moet worden. De snelheid van het doorgaand verkeer wordt verlaagd door extra verkeersmaatregelen, waarbij de aanleg van een rotonde op de Vlaardingse Dijk onze voorkeur heeft. Het gebied rondom de spoorweg­overgang moet veiliger worden voor fietsers en voetgangers.

Kade
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de bouw van een nieuwe wijk van ongeveer 600 woningen op het oude terrein van Conline. De PvdA heeft daar afgedwongen dat er mini­maal 33% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Goede ontsluiting van de nieuwe wijk is van belang voor de bewoners van het Hoofd en de nieuwe wijk. De PvdA is en blijft voorstander van het via een tunnel doortrekken van de Laan 40-45 naar de Veerstoep. Als dat echt onmogelijk is, zijn er slimme maatregelen nodig om het extra verkeer veilig en soepel af te wikkelen.