Zeker zijn van een culturele stad

Maassluis maken we samen aantrekkelijk door een rijk cultureel leven. Cultuur verbindt, cultuur bepaalt wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis. De PvdA vindt dat actief met cultuur bezig zijn mensen kan ver­rijken, kan bijdragen aan zelfontplooiing en aan algemene ontwikkeling. Cultuur kan bijdragen aan verheffing. Dan kan op passieve wijze (bijv. museumbezoek of naar een concert of lezing) maar ook op actieve wijze: meedoen aan een leesclub, zelf (en samen) muziek maken, acteren, schilderen, enzovoorts. Koningshof heeft hierin een belangrijke functie.

Cultuur verbindt, cultuur bepaalt wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis.

Samen voor een cultureel Maassluis!

Cultuur verbindt, cultuur bepaalt wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis. De PvdA vindt dat actief met cultuur bezig zijn mensen kan ver­rijken, kan bijdragen aan zelfontplooiing en aan algemene ontwikkeling. Cultuur kan bijdragen aan verheffing. Dan kan op passieve wijze (bijv. museumbezoek of naar een concert of lezing) maar ook op actieve wijze: meedoen aan een leesclub, zelf (en samen) muziek maken, acteren, schilderen, enzovoorts. Koningshof heeft hierin een belangrijke functie.

De PvdA is van mening dat de cultuurvisie een goed kader biedt voor de intensivering van het culturele leven in Maassluis. De PvdA vindt dat de cultuurvisie veel actiever moet worden uitgevoerd.

Actieve cultuurdeelname stimuleren
Zo wil de PvdA kinderen en jongeren al vroeg laten kennismaken met verschillende kunst en cul­tuur uitingen, en hun actieve deelname stimuleren. Omdat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn willen we een verbinding tussen binnen en buitenschoolse cultuureducatie en activi­teiten. Zodat er naast breedtesport dus ook “breedtecultuur” is. Via de scholen bereik je immers alle kinderen. De kindermonumentendag is een goed voorbeeld van breed bereik via de scholen.

De PvdA vindt dat ook een bredere groep kinderen met muziek in aanraking moet komen Daarom vinden wij dat een deel van het gesubsidieerde muziekonderwijs onder moet worden gebracht bij de scholen.

Voor het organiseren van culturele activiteiten is Maassluis voor een substantieel deel afhanke­lijk van vrijwilligers en ondernemers. We noemen dit cultureel ondernemerschap. Dit cultureel ondernemerschap moet worden gewaardeerd en ondersteund. De PvdA is voorstander van het organiseren van een Open Podium. Maassluise talenten uit de verschillende kunstdisciplines kunnen op dit podium hun talenten demonstreren aan het Maassluise publiek.

Rijk cultureel leven
Maassluis heeft een rijk cultureel leven. Dat draagt bij aan Maassluis als goede vestigingsplaats, maar biedt ook mogelijkheden aan onze inwoners om zich te ontwikkelen. Om nieuwe dingen te leren, om nieuwe mensen te leren kennen. Er zijn veel verenigingen, musea, orkesten, koren, filmclubs en boekenclubs die bijna iedere dag van het jaar bezig zijn voor de activiteiten van hun club. Daarmee dragen ze enorm bij aan Maassluis als samenleving.

Maassluis heeft een groot aantal verschillende bevolkingsgroepen. In de jaarlijkse week van de cultuur komt deze diversiteit al tot uitdrukking. De PvdA vindt echter dat die diversiteit beter benut moet worden. De PvdA stelt voor om samen met de Culturele raad (CRM) te onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd en dit ook mee te nemen in het uitvoeringsprogramma cultuur. Ook zien we te veel dat het culturele leven aan grote delen van de bevolking voorbij gaat. De PvdA wil dat gemeenschapskunst (community art) hier actief voor wordt ingezet: door een cultureel project te doen met een buurt of straat komen mensen tot elkaar, komen met elkaar in gesprek. Dat draagt bij aan de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid.

In een breed cultureel aanbod voor Maassluis is wat ons betreft ook sprake van positieve evenementen zoals de Furieade, Dag van de Zeesleepvaart, Waterwegpop en het vieren van Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Gebouwde cultuur

Het historische centrum is een prachtig uithangbord van de stad. Het schanseiland, de Groote Kerk, de stadhuiskade en de vlietjes: het is een prachtig decor, waarin in ruim 400 jarige geschiedenis tastbaar en zichtbaar is. De PvdA koestert die binnenstad en wil die ook beter benutten: door het openstellen van de Groote Kerk voor evenementen en rondleidingen krijgen meer en meer mensen een inkijkje in de geschiedenis van Maassluis. Als straks de Monsterse Sluis weer schepen kan schutten gaat het verleden tastbaar maken hand in hand met toerisme en cultuurbeleving. De PvdA Maassluis wil ook de eigenaren van gemeentelijke monumenten en andere beeldbepalende panden actiever ondersteunen in hun werk om die monumentale panden mooi te houden, in het belang van de stad.

Bibliotheek
De bibliotheek doet op dit gebied uitstekend werk door ontmoetingen te organiseren waarin Maassluizers kennis kunnen maken met schrijvers. De bibliotheek transformeert zich in toenemende mate tot kenniscentrum “Een leven lang leren”. Zeker omdat in Nederland ruim 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn, blijft dat hard nodig. De PvdA wil de openingstijden van de bibliotheek verruimen (zowel door de week als op zaterdag en zondag) zodat de toeganke­lijkheid van kennis, cultuur en informatie voor alle Maassluizers beter wordt. Daarnaast wil de PvdA dat de leeftijd voor het gratis abonnement van 16 naar 18 jaar gaat.