Zeker zijn van een duurzame stad

Maassluis maken we samen duurzamer. De gemeente, een enkel bedrijf of een inwoner alleen bereikt weinig. Om de verduurzaming succesvol te maken moeten we samenwerken.

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie.

Maassluis maken we samen duurzamer!

De PvdA zet zich al jaren in voor meer duurzaamheid in Maassluis. De klimaatverandering, de toename van regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook Maassluis heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons land, de gemeente heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Het energieakkoord en het klimaatakkoord stellen de doelen en de ambities: maar dat moet uiteindelijk ook in onze gemeente worden gerealiseerd.

En de verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duur­zame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel voordeel.

Maassluis ligt pal tegenover een van de grootste chemisch industriële complexen van Europa. De PvdA wil via regionale en landelijke samenwerking steviger eisen stellen aan de chemische industrie met hardere sancties als de regels worden overtreden. De veiligheid en het woongenot van onze inwoners moet beter worden bewaakt, dat hebben bedrijven als Odfjell en Abengoa wel aangetoond.

Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, petajoules en percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat iedereen aangaat: iedereen gebruikt elektriciteit en gas in huis. Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaat­verandering. Het in Parijs bereikte Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energie­transitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, energie neutrale gemeente.

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie. Onze ligging langs de Nieuwe Waterweg (het Scheur) zorgt voor veel wind in de stad. Die kan veel beter worden benut voor energieopwekking.

Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. In een groot deel van ons oppervlaktewater zit bijvoorbeeld nog teveel meststof, bestrijdingsmiddelen, PAK’s (teerachtige stoffen) en zware metalen als koper en zink. Onlangs bleek bij de massale vissensterfte in de Zuidvliet hoe kwetsbaar de natuur is en dat het moeilijk was te achterhalen waar die verontreiniging vandaan kwam.

In de stedelijke gebieden is het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen steeds belangrijker. Deze maatregelen zijn belangrijk tegen opwarming en hittestress in de stad. In de landelijke gebieden zullen er meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om het water uit de lucht en rivieren op te kunnen vangen op hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om door droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.

Afvalscheiding
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grond­stof. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden en de goedkoopste manier van afvoeren wordt gevonden. Helaas voldoet Maassluis nog steeds niet aan de gestelde doelen qua afvalscheiding.

De PvdA is voor verbeteren van de afvalscheiding, in iedere wijk! Een systeem van Diftar of omgekeerd inzamelen is gelet op het hoogstedelijke karakter van Maassluis niet realistisch. Op aandringen van de PvdA is ingevoerd dat alle laagbouwwoningen een groene kliko krijgen, zodat bewoners het tuinafval en andere GFT ook beter afvoeren. Groen apart afvoeren zorgt voor minder restafval dat naar de verbrandingsovens gaat. Ook het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons), glas, papier en kleding zorgt voor minder restafval.

Natuur
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.

Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspannings­mogelijkheden.

De PvdA vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelvoorzieningen in stand gehouden worden en bijkomen. Daarbij zal er ook ruimte moeten zijn voor actieve recreatie in de stad en aan de randen van de stad.

Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delf­landgebied zoals vastgelegd in het Landschaps- ontwikkelingsplan Midden Delfland (LOP).