Zeker zijn van een financieel gezonde stad

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een strakke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.

De PvdA wil lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken.

Maassluis een financieel gezonde stad

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een strakke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.

De PvdA vindt al jaren dat de gemeente een solide financieel beleid moet voeren. Dit komt tot uitdrukking in een sluitend meerjarenperspectief. Daarbij is ook belangrijk om over voldoende financiële reserves te blijven beschikken, zodat tegenslagen kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd moeten we blijven investeren in de stad en de beschikbare middelen niet onnodig oppotten.

De PvdA wil lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken.

Voor de PvdA betekent dat:

Budget- en begrotingsdiscipline de basis vormen voor gezonde gemeentefinanciën.

We terughoudend zijn ten aanzien van verdere lastenverzwaring. Een extra verhoging van de OZB boven het inflatiepercentage wordt alleen overwogen wanneer de financiële situatie van de gemeente dit noodzakelijk maakt.

We gaan voor een compacte en slimme gemeente. Dit betekent daar waar mogelijke informatietechnologie en moderne werkwijzen worden ingezet om de gemeente te beheren en te besturen.

Er moet worden geïnvesteerd in de stad. Daarbij denken wij aan substantiële projecten en/of (immateriële en materiele) voorzieningen die aantoonbaar bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de stad.

We gaan bij nieuwe projecten in de ruimtelijke ordening voor Design & Construct-contracten. De opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan.

De grondprijs kan als positief middel worden ingezet om goedkopere woningen te realiseren.

Structurele uitgaven dienen te worden gedekt vanuit structurele inkomsten.

We sturen op afgesproken prestatie indicatoren, op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.

De weerstandscapaciteit in goede verhouding moet staan tot het risicoprofiel van de gemeente. De norm van 70% is daarvoor uitstekend.