2 september 2018

Bijdrage debat Kaderbrief

Spreektekst Kaderbrief PvdA Maassluis 10 juli 2018

Voorzitter, Beste mensen,

Voor mij als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Maassluis is dit het eerste debat dat ik in onze raad mag voeren. Het is een mooi en ook wel speciaal moment als ik bedenk in de voetsporen te treden van voorgangers als Pieter Kromdijk, Peter van Baalen en Sjoerd Kuiper. Zo een eerste debat is iets dat ik over 20 jaar mij nog steeds zal herinneringen….

Voorzitter, Maassluis maken we samen! Met deze slogan zijn we als PvdA Maassluis de afgelopen campagne ingegaan. Samen omdat we Maassluis met elkaar maken tot de stad waarin we leven. Dat Samen komt ook terug in de titel van het coalitieakkoord, Samen Maassluis.

Samen Maassluis betekent een stad waarin iedereen een goed dak boven zijn hoofd heeft. Door de renovatieprojecten in onder andere de Burgemeesterswijk en Sluispolder West waarbij de hoogbouw in de wijken vervangen is door gemengde wijken met huur en koop is het aantal sociale huurwoningen in de stad afgenomen. Dit betekent dat er een opdracht ligt om de komende jaren te zorgen dat ook voor de inwoners van onze stad die geen huis kunnen kopen en een lager inkomen hebben voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zullen zijn. Graag een reactie van het college hoe zij met dit vraagstuk denken om te gaan.
Maar ook voor de groep ouderen hebben we een opdracht om te zorgen voor goede woonservice zonens in de stad en om meer levens bestendige woningen te bouwen om zo de doorstroom in onze stad te bevorderen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de starters op de woningmarkt die zowel in de huur als koop de mogelijkheid moeten krijgen om hun woon carrière in onze stad te kunnen hebben.

Samen betekent ook solidariteit, steun voor wie het niet op eigen kracht redt en kansen voor iedereen. Als PvdA hebben we ons altijd ingezet voor die groep inwoners die het even niet alleen redt. Het is goed te lezen in de kaderbrief dat de komende jaren er structureel geld komt specifiek voor kinderen in armoede. Wij kijken uit naar de plannen hoe dit geld hieraan besteed zal gaan worden. In de cijfers van het coalitieakkoord zien we dat er structureel geld is opgenomen voor het OV voor de minima. Ook naar de uitwerking hiervan kunt u zich voorstellen zijn wij zeer benieuwd.

De schuldenproblematiek is een ander groot probleem en ook daarvoor zien we dat er voor de komende jaren een bedrag beschikbaar is. Recent is door het rijk ook een nieuw schuldenplan gepresenteerd. Graag een reactie van de wethouder hoe dit plan ook voor Maassluis ingezet kan worden.
Samen is Liefdevolle zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Op het vlak van het sociale domein ligt er de komende jaren een grote uitdaging. We lezen in uw brief dat de financiële effecten binnen het gehele sociaal domein er de komende jaren niet rooskleurig uitzien. Binnen de Wmo zal zoals het er nu naar uit ziet er een abonnementstarief worden ingevoerd met als gevolg dat er nog maar € 17,50 aan eigen bijdrage hoeft te worden betaald. Dit gaat onze stad extra geld kosten. Graag een reactie van het college hoe u de ontwikkelingen ziet.

Over de overschrijding van de Lokale Jeugdzorg vindt er op dit moment een analyse plaats om de oorzaken in kaart te brengen en de mogelijke meerjarige effecten op de begroting helder te krijgen. Heeft u al inzicht in wanneer u de analyse met de raad kunt delen?
Nu we het toch over de financiën hebben, wil ik het college bedanken voor de beantwoording van onze schriftelijke detail vragen. In onze schriftelijke vragen gaven we al aan de bedragen van het vervangen van de Wifi hoog te vinden. Structureel een bedrag van 16.000 euro per jaar is toch echt wel fors. Graag nog een nadere toelichting hierop.
Voorzitter, de komende jaren zal er veel worden geïnvesteerd in onze stad, waarbij er met name in de binnensportaccommodaties een grote slag geslagen zal moeten worden om die te laten voldoen aan de eisen die we binnen onze mooie stad hieraan mogen stellen. Het is goed om te zien dat dat het college hiervan dan ook flinke bedragen heeft opgenomen.
Samen kunnen we Maassluis nog duurzamer maken! Voor de uitvoering van de duurzaamheidsvisie bent u van plan structureel meer te investeren en dat is een goede zaak. Om Maassluis tot een duurzame stad te maken moet er goed worden samengewerkt tussen gemeente, bedrijven, instellingen en de inwoners van onze stad, of zoals u zelf schrijft in de kaderbrief :Samen kunnen we meer bereiken en daarom willen we enthousiasme voor duurzaamheid vergroten en maatregelen stimuleren en ondersteunen. Ik zie uit naar de plannen die u heeft om dit enthousiasme op duurzaamheid meer vorm te gaan geven in de stad.
Voorzitter, Samen kunnen we Maassluis mooier maken. Vele bewoners zetten zich op een positieve manier in om onze stad schoon, heel en veilig te laten zijn. Denk aan initiatieven in de wijken en de inzet van de buurtpreventie. Helaas blijven zaken als zwerfvuil, hondenpoep en hard rijden zorgen voor ergernis in de stad. Het is een goede zaak dat er de komende periode extra aandacht wordt besteedt aan de buitenruimte, dat de hondenpoepzuiger frequenter wordt ingezet en dat recent zo snel door het nieuwe college bij de Beethovenlaan een extra zebrapad is aangelegd.
Om Maassluis samen mooier te maken, moeten we de positieve initiatieven omarmen om op die manier andere te kunnen aanspreken op hun gedrag. Graag een reactie van het college hoe zij denken deze cultuuromslag invulling te kunnen geven.
Voorzitter, daar waar nodig moet er uiteraard door de gemeente worden gehandhaafd. Het is dan ook goed dat ons team van handhaving en toezicht de mogelijkheid heeft om nu ook zelf verbalen te schrijven en de boetes te innen bij de eerder genoemde ergernissen. Daarnaast staat in het coalitieakkoord dat indien nodig het aantal personen van handhaving en toezicht zal worden uitgebreid en in eerste instantie de openstaande vacatures zullen worden ingevuld. Hoe staat het daar eigenlijk mee?