Moties

De PvdA is een actieve partij die ook regelmatig eigen voorstellen doet tot aanpassing van het gemeentelijke beleid. Dat kan en moet vaak bij motie (uitspraak/opdracht van de gemeenteraad) of bij amendement (aanpassing van een begroting of beleidsstuk). Hieronder staan de door ons voorgestelde of mede voorgestelde moties en amendementen. Op de site van de gemeente kan je alle moties vinden met het stemgedrag van de andere partijen erbij. Want regelmatig steunen we ook van andere partijen goede moties: Maassluis maken we samen!

Moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van 3 november 2020

Motie Communicatie Zwemonderwijs

Het is belangrijk dat ieder kind in Maassluis de mogelijkheid heeft om te leren zwemmen. Daarbij is er geld beschikbaar voor ouders die dit niet kunnen betalen. De PvdA Maassluis vraagt dat fonds extra onder de aandacht te brengen, nu het schoolzwemmen vervalt.
Hierin roepen we op om een aantal dingen:
• Een campagne voor het zwemonderwijs, gericht op groepen die daar niet vanzelfsprekend in aanraking komen
• Extra te communiceren over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
• Met voorstellen te komen tot een nieuwe vorm van financiële bijdrage op het zwemonderwijs, als het Jeugdfonds Sport & Cultuur vervalt

2020-31 Communicatie Zwemonderwijs (PvdA) met uitslag

Motie Corona noodfonds

Juist in corona geld beschikbaar stellen voor initiatieven!

In deze bijzondere en rare tijd hebben organisaties, bedrijven en verenigingen in onze stad het moeilijk. Daarom hebben wij als PvdA Maassluis voorgesteld een fonds te maken waar deze partijen een voorstel op kunnen indienen. Waarmee wij als gemeente, als dat nodig is, de ondernemers, bedrijven en verengingen kunnen ondersteunen.

Zo zorgen we in een moeilijke tijd dat we in Maassluis samen de crisis doorkomen.

2020-32 Corona Noodfonds (PvdA) met uitslag

Motie Coronakorting Precario

Ondersteuning van horeca en MKB’ers!

Door de gedeeltelijke lockdown heeft de horeca het zwaar in Maassluis. Het afgelopen jaar hebben zij een groot deel van de tijd geen gebruik kunnen maken van de terrassen. Wat de PvdA Maassluis betreft is het dan ook logisch om de helft van de precariobelasting 2020 niet in rekening te brengen. Daarnaast hebben ook het midden en klein bedrijf, door het vele online bestellen, het zwaar gehad. De PvdA Maassluis geeft ook hen graag een extra steun in deze crisis. Een gezond midden en klein bedrijf, waaronder de horeca, is namelijk van enorm van belang voor de werkgelegenheid in onze stad.

2020-33 Coronakorting precariobelasting 2020 (PvdA) met uitslag

Moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van 5 november 2019

Motie Communicatie richting inwoners Maassluis

Omdat de PvdA wil dat iedereen mee kan doen hebben we aandacht gevraagd voor de communicatie van de gemeente richting de inwoners en de antwoorden op signalen van onze inwoners. We merken als PvdA tijdens onze wijkbezoeken en andere contacten dat de communicatie vanuit de gemeente beter kan. Zowel telefonisch, per mail of sociale media als de Schakel of brieven die huis aan huis worden afgeleverd. Om die reden hebben we een motie ingediend: M1-2019_Communicatie_richting_inwoners_Maassluis

Motie Duurzaamheid voor iedereen

Tijdens de begroting hebben we aandacht gevraagd voor de groep inwoners met een laag of midden inkomen en een eigen woning. Zien we bij de sociale huursector dat de woningcorporatie zich inzet voor verduurzaming, voor de groep bewoners met een kleine beurs en een eigen huis is het belangrijk dat de gemeente ze goed informeert over de mogelijkheden die er voor hun liggen om mee te doen met de verduurzaming van hun woning. Om die reden hebben we een motie ingediend: M4-2019_Duurzaamheid_voor_iedereen

Motie Werkpact

Meedoen voor iedereen betekent voor de PvdA ook meer kansen voor inwoners die minder snel slagen op de arbeidsmarkt. Wij hebben daarom het college opgeroepen om samen met Stroomopwaarts een werkpact te sluiten met ondernemers om afspraken te maken om te komen tot meer werkplekken voor de kwetsbare doelgroep, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden hebben we een motie ingediend: M3-2019_Werkpact

Amendement straatintimidatie ingediend tijdens Raadsvergadering 9 april 2019

De PvdA Maassluis vindt dat iedereen zich in de stad veilig moet kunnen voelen. Op ieder moment van de dag, en op elke plek in onze stad. Ongeacht je geslacht, wat voor kleding je draagt of welke achtergrond je hebt. Een kort rokje of een hoofddoek mogen niet uitmaken in hoe veilig jij je voelt. En dat ook mensen die een publieke taak beoefenen zonder uitgejouwd te worden hun werk kunnen doen.
De belangrijkste reden dat wij dit amendement straatintimidatie willen toevoegen aan de APV is dat de politie voortaan ook actie kan ondernemen met betrekking tot straatintimidatie zonder dat het slachtoffer aangifte doet. 

Moties bij begrotingsbehandeling 6 en 7 november 2018

Motie doorontwikkeling Sociaal Domein
De PvdA Maassluis vindt dat iedereen die recht heeft op zorg deze ook moet krijgen. Tegelijkertijd vinden we dat na de decentralisatie in 2015, waarbij er hard is gewerkt om ervoor te zorgen dat de decentralisatie zo soepel mogelijk heeft plaatsgevonden, we nu vooruit moeten kijken. Daarom dienden we de motie Doorontwikkeling Sociaal Domein in die door een ruime meerderheid van de raad werd gesteund.

Motie Technisch Onderwijs
Naar aanleiding van het feit dat het VMBO is verdwenen uit de stad en inwoners die zich hard willen maken om te bekijken of we het Technisch Onderwijs weer terug kunnen krijgen dienden we de Motie Technisch onderwijs in. Deze motie dienden we samen met de VSP in en werd unaniem aangenomen door de raad.

Motie starterswoningen
De PvdA Maassluis wil dat er wordt gekeken om zowel in bestaande als toekomstige bouwplannen naast meer sociale huurwoningen ook te komen tot meer woningen voor starters. Te beginnen bij de plannen op de locatie Zaneveld. Hierbij moet gekeken worden naar creatieve oplossingen zodat goedkope koop ook na doorverkoop beschikbaar blijft voor nieuwe starters op de woningmarkt. Daarom dienden we de Motie Starterswoningen in die door een ruime meerderheid van de raad werd gesteund.

Motie Uitstraling Binnenstad
Onze binnenstad heeft naast de historische binnen- en buitenhaven met o.a. de Monstersche Sluis en het nieuwe hotel nieuwe impulsen om aan toeristen te laten zien hoe mooi onze stad is.Wij vroegen aandacht voor het vele vuil dat blijft liggen na de vrijdagmarkt, het vuil in de vlietjes en de overlast in de binnenstad. Om hier meer aandacht voor te vragen om onze binnenstad ook de uitstraling te laten hebben die zij verdiend dienden wij de Motie Uitstraling binnenstad Maassluis

Hoekse Lijn
Naar aanleiding van de vreselijke vertraging op de Hoekse Lijn heeft de PvdA Maassluis een motie van afkeuring aan het adres van de gemeente Rotterdam ingediend,  die gemeente verantwoordelijk is voor de ombouw van de Hoekse Lijn. De hele raad steunde de motie, dus de boodschap aan Rotterdam is duidelijk overgekomen. De Vlaardingse gemeenteraad heeft onze motie ook gekopieerd en aangenomen.

Verkeersveiligheid
Op 19 december dienden we een getekende motie verkeersveiligheid in Maassluis getekende motie afkeuring Hoekse Lijn , mede nav de beantwoording van deze vragen over Laan 1940-1945 en het feit dat er van het aanleggen van meer vrijliggende fietspaden langs de 50 km/h wegen nog weinig terecht is gekomen.

Moties PvdA bij begrotingsbehandeling gemeente Maassluis 2017
Naast een aantal positieve toezeggingen op verzoeken van de PvdA Maassluis hebben we een aantal moties ingediend en aangenomen gekregen waarmee we Maassluis sterker en socialer maken:

Iedere inwoner verdient een kans op werk. Werk is veel meer dan alleen een inkomen. De PvdA heeft daarom een impuls gegeven aan de re-integratie van mensen die nu in een uitkering zitten. We voerden hiervoor gesprekken met stroomopwaarts, met de gemeente en specialisten hoe er meer mensen actief kunnen worden, voor de samenleving. Eerst dachten we aan plustaken (geen verdringing!) in de buitenruimte, maar er is ook extra werk in de rest van de organisatie en bij maatschappelijke partners. Daarom trok de raad op ons voorstel 120.000 euro extra uit voor versterking van de re-integratie: Amendement 3 Versterking re-integratie werkzoekende

We willen dat iedereen een goede baan kan vinden, en dat de gemeente een voorbeeld is in diversiteit naar andere organisaties en bedrijven. Daarom deden een oproep aan het college om de eigen organisatie meer een afspiegeling van de samenleving te maken: Motie 17 Afspiegeling van de samenleving

Een aantal mensen in een uitkering is niet in staat om in werkleerplekken te functioneren, maar voor hen is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare om weer actief te worden. We denken dat er kansen liggen om daarin ook nadrukkelijk samenwerking te zoeken met de (sport) verenigingen in de stad, daarom dienden we een motie in om te komen tot arbeidsparticipatie via de sportverenigingen: Motie 18 Arbeidsparticipatie Sportverenigingen

Al een aantal jaar vragen we als PvdA om cameratoezicht op de stationspleinen, zeker nu ze worden omgebouwd voor de halte is het nu handig om die camera’s meteen mee te nemen. De Burgemeester zei toe cameratoezicht op de stationspleinen te onderzoeken qua kosten en techniek. Om vast te leggen dat de raad dit graag wil diende we deze motie in:Motie 19 Cameratoezicht op stationspleinen

De Buitendienst (tegenwoordig stadsbedrijf) wordt gereorganiseerd er is een aanbesteding gedaan naar een vaste marktpartner die deel van het werk moet gaan doen. Dat vindt de PvdA geen goed plan. Het college heeft beloofd dat er geen gedwongen ontslagen vallen, dat de buitendienst een eigen dienst blijft en de inhuur niet groter wordt dat nu. De PvdA wil de externe inhuur zo veel mogelijk inperken en kreeg steun van de meerderheid vande raad:Motie 20 Externe inhuur alleen voor Piek en Ziek

De voorzieningen voor onze reizigers moeten tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn beter, want de winter treedt nu snel in en de simpele verbeteringen zijn nog niet gerealiseerd. Daarom dienden we de volgende motie in: Motie 22 Voorzieningen tijdens ombouw Hoekse Lijn

Moties en amendement ingediend op 9 november 2016

Motie iedereen telt mee in Maassluis

Motie in rapporten kun je niet sporten

Motie anders werken in Maassluis

Motie inzet op kinderen die opgroeien in armoede

Motie werkgelegenheid bevorderen

Motie proef doorstroming huurwoningen bevorderen

Motie duurzaamheid

Amendement cultuurvisie

Februari 2016: Hondenbeleid
Bij het vaststellen van het nieuwe hondenbeleid hebben we vastgelegd dat de poepzuiger (apparaat waarmee hondenpoep wordt opgeruimd) niet zal worden afgeschaft, omdat er nog veel overlast is. De poepzuiger kan pas verdwijnen als er geen overlast meer is: Amendement hondenbeleid