4 november 2014

Inbreng begroting 2015

Inbreng van onze fractievoorzitter Sjoerd Kuiper bij de algemene beschouwingen over de begroting 2015.

Sjoerd Kuiper tijdens zijn bijdrage aan algemene beschouwingen

 

Meneer de Voorzitter,
We dachten van tevoren dat 2014 een feest en herdenkingsjaar zou worden: 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog, 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur en lokaal natuurlijk de viering van 400 jaar Maassluis. Dat was een hoogtepunt waar velen in de stad aan hebben meegewerkt. Die viering ging weliswaar gepaard met verkleedpartijen en andere ouderwetse zaken, maar ze werd ook modern en uitbundig online en via de social media verslagen.
De opkomst van die snellere media zijn een ware revolutie van de informatievoorziening. Door de oorlog in Oekraïne wordt het leven van mensen daar aan flarden geschoten en verloren deze zomer ook bijna 300 niets vermoedende inzittenden van vlucht MH17 het leven. Ongeveer een uur na het neerstorten zag ik gruwelijke foto’s op mijn telefoon en binnen 3 uur hoorden we over de twee Maassluise slachtoffers.
Ook het conflict in Gaza en de gruwelijkheden van IS komen via de online en social media bijna real time ook onze Maassluise samenleving binnen.

Op wereldschaal gezien hebben we het dus erg goed in Maassluis. En juist die bredere internationale blik wijst ons ook op al die dingen we trots op kunnen zijn in onze stad. Tegelijkertijd ligt de focus in de politiek nu eenmaal altijd op wat er beter moet of kan. Dat is terecht, dat verwachten de inwoners ook van ons. Om de problemen helpen op te lossen en te blijven strijden om de kwaliteit van ons bestaan.
Om de kwaliteit van het bestaan: Goed leven voor iedereen.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid is opgericht vanwege die strijd om de kwaliteit van het bestaan. Om de uitbuiting van werknemers tegen te gaan, om te strijden voor een samenleving waar iedereen dezelfde kansen krijgt en rechten heeft. En om voor gewone mensen bestaanszekerheid te bieden. Kortom, om iedereen kans te geven op een goed leven. En hoewel we heel veel hebben bereikt, is dat werk nooit af. Er zijn nog steeds te veel gezinnen waarin kinderen opgroeien in armoede, er is nog steeds discriminatie en nog steeds hebben veel inwoners onvoldoende zeggenschap. Voor het eerst zijn ouders bezorgd dat hun kinderen het slechter zullen hebben zijzelf.
Goed leven voor iedereen betekent voor ons onder andere: goed en veilig kunnen wonen, fatsoenlijk werk en inkomen, goede zorg, mogelijkheid tot ontplooiing via onderwijs, maar ook via sport en cultuur, volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.
Dat willen wij voor iedereen: arm of rijk, jong of oud, allochtoon of autochtoon.
Goed leven, ook als je het op eigen kracht niet redt:

Decentralisaties
Voorzitter, het goed leven in Maassluis wordt direct geraakt door de overdacht van sociale taken aan de gemeente. Juist voor kwetsbare groepen mensen, die op hulp en steun zijn aangewezen, gaan er dingen veranderen.
Het morele kompas van de PvdA is daarbij of goed leven voor iedereen mogelijk blijft. Dat je als arbeidsgehandicapte aan het werk komt, dat er hulp is als je als jongere ernstige problemen thuis hebt, dat er goede ondersteuning is als je niet meer voor jezelf kan zorgen.
Als PvdA hebben we er vertrouwen in dat we als gemeente samen met veel andere organisaties, dit tot een succes kunnen maken: dichterbij, minder bureaucratie, meer maatwerk en ja, voor minder geld.
Onze grootste zorg is echter dat er onverhoopt toch mensen tussen wal en schip vallen. Dat een goed leven niet voor iedereen meer een haalbare kaart is. Juist in deze eerste fase van transitie en transformatie is dat risico aanwezig. Omdat we wij nadrukkelijk een vinger aan de pols willen houden vragen wij het college of er bij de 3 decentralisaties een functionaris kan worden aangewezen waar burgers laagdrempelig terecht kunnen als ze in de knel dreigen te komen. Iemand die burgers die in de knel dreigen te komen, kan verwijzen of kan helpen. Wij overwegen een motie op dit punt.

Goed leven in goede woningen en fijne wijken
Voorzitter,
Een goed leven voor iedereen begint onderaan de piramide van Maslov: mensen moeten zich veilig weten, een warme en droge dak boven hun hoofd hebben en voldoende eten op de plank kunnen krijgen. Al die basisvoorwaarden van een goed leven moeten in onze gemeente worden gerealiseerd. En helaas, dat is nog niet voor iedereen zo eenvoudig.
Veiligheid is zo’n basisvoorwaarde waar we altijd aan moeten blijven werken. Wij waarderen de stevige inzet van de burgemeester, samen met politie en de lichtblauwe brigade op dit terrein zeer. Naast de harde aanpak pleit de PvdA ook voor de preventie kant: denk aan bewustwordingscampagnes om Maassluizers handvatten te geven om zelf preventie actie te ondernemen om niet het slachtoffer te worden van inbraak, diefstal of erger.
Goede, betaalbare woningen en veilige wijken zijn nodig voor een goed leven. De afgelopen decennia is daar hard aan gewerkt. De aanstaande herstructurering van de sluispolder west is noodzakelijk omdat een aantal woningen kwalitatief niet meer goed is en we goede gemengde wijken willen. Maar het heeft wel een grote impact op de huurders in kwestie. Ruim 600 huishoudens moeten de komende jaren verhuizen naar een andere woning. We zijn blij dat we als PvdA het aantal sociale huurwoningen omhoog hebben gekregen in die plannen. En dat er goede verhuiskostenregelingen zijn, zodat ook de mensen met een laag inkomen, ruim 40% van de bevolking, goed kan leven in een betaalbare woning in Maassluis.
In het kader van volkshuisvesting wijs ik op het net uitgekomen rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties. Het lijkt wel een pleidooi naar de lokale woningbouw VERENIGING. Waar je als huurder zeggenschap over hebt en als gemeente een lokaal gewortelde partner hebt. Nu is Maasdelta een goede partner, maar het blijft een grote organisatie met hoofdkantoor in Spijkenisse, die verantwoording aflegt aan een raad van een raad commissarissen en niet aan de huurders. Onze concrete vraag aan het college is of bij Maasdelta wil aandringen op het behoud van een stevige vestiging in Maassluis. Zodat huurders langs kunnen komen en niet met een anonieme organisatie te maken krijgen die alleen met een flinke reis fysiek te bezoeken is.

Stedelijk beheer en duurzaamheid
Voorzitter,
Goed leven lukt het beste in een prettige, duurzame stad, met openbare voorzieningen waar iedere burger voordeel van heeft: van parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s tot en riolering en kademuren. Het in stand houden van al die voorzieningen vergt tijd en geld. Goede afhandeling van klachten of opmerkingen via Schoon heel en veilig houdt mensen betrokken bij de stad en geeft mensen invloed op de eigen woon- en leefomgeving.

In de 19e eeuw bleek dat de aanleg van riolering meer goed voor de volksgezondheid deed dan welke medische opleiding of techniek dan ook. In de vervanging van riolering steken we dan ook terecht vele miljoenen. Wij zien echter nog wel risico’s op de volksgezondheid wat betreft hondenuitwerpselen. Bij onze wijkbezoeken blijkt dat er nog veel overlast is van hondenpoep. Het is niet alleen smerig maar het is zeker rondom speelplaatsen ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. En ja, dat is twee richtingsverkeer: er moeten goede voorzieningen zijn voor de honden. Wij overwegen een motie op dit punt, omdat het toegezegd nieuwe hondenbeleid er nog steeds niet is en eerdere verzoeken tot verbetering weinig hebben opgeleverd.
In het kader van duurzaamheid blijft de PvdA het college wijzen op het nastreven van onze ambities, o.a. over het stimuleren van fietsen door goed onderhoud aan fietspaden en waar mogelijk die asfalteren.

Werk en inkomen
Voorzitter, voor een goed leven hebben mensen ook een fatsoenlijk inkomen nodig. Liefst via goed werk. Maar de werkloosheid is nog steeds te hoog. Hoewel het aantal werklozen nu 6 maanden op rij daalt, is het nog steeds boven de 600.000 personen. Ook zakken er in Maassluis een flink aantal mensen door van de WW naar de bijstand.
De PvdA roept het college dan ook op om te blijven werken aan werkgelegenheid en werkgevers ook aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen een kans te geven.
Uit recente cijfers blijkt dat 10,2% van de huishoudens in Maassluis leeft van minder dan 110% van het sociaal minimum. Vorig jaar diende de PvdA een motie in over de schuldenproblematiek met een aantal verzoeken. Wij zijn nog niet tevreden met de reactie daarop. Wij overwegen een nieuwe motie op dat punt.

Sport en cultuur
Goed leven betekent ook ontplooiing en zelfontplooiing. Via onderwijs, cultuur, sport en sociale verbanden. De meerwaarde van cultuur en sport is in dit jubileumjaar 2014 weer onderstreept. Die viering was voor een deel een serie culturele en sportieve evenementen en die hebben er mede voor gezorgd dat er meer saamhorigheid is binnen Maassluis. Het gevoel dat deze 32.000 mensen met elkaar ook een gemeenschap zijn. En dat is precies wat we nodig hebben als we werken naar een samenleving waarin we meer omzien naar elkaar.
Wij roepen het college wel op om ook de diversiteit in de Maassluise samenleving beter te benutten. Bij de viering van 400 jaar Maassluis zagen we toch een forse oververtegenwoordiging van blank en grijs…
Vorig jaar al een sportnota en een uitvoeringsnota opgesteld. Tegelijkertijd bereiken ons vanuit de verenigingen toch signalen dat nog niet alles goed verloopt. Wij vragen het college daarom of ze ons ieder half jaar kan informeren over de uitvoering. Papier is immers geduldig, maar het gaat ons om het bereiken van concrete resultaten. Ook daar houden we graag de vinger aan de pols.
In onze druk bevolkte stad hebben we gelukkig ook een aantal openbare sportvoorzieningen. Juist om mensen ook buiten de sportverenigingen om de gelegenheid te geven om te kunnen sporten en spelen. Dat is gezond en draagt ook bij aan sociale contacten.
Wij vragen het college om nog eens te kijken naar het onderhoud van die veldjes. In het coalitieakkoord spraken we ook af dat het aantal veldjes zou worden verhoogd. Wij verzoeken het college daar met een uitwerking van te komen en daarbij te bekijken of er in de aantrekkelijke strook langs de waterweg ook openbare, hufterproof sporttoestellen kunnen worden geplaatst. Zodat al die wandelaars, hardlopers, wielrenners ook wat andere spieren kunnen trainen.

Financieel en organisatie

Voorzitter,
Voldoen aan alle wettelijke taken, maatschappelijke opgaven, politieke wensen kost ook veel geld. Een financieel gezonde gemeente is daarbij van groot belang. En Maassluis staat er gelukkig financieel goed voor. Op een begroting van bijna 100 miljoen hebben we nog 1,1 miljoen om te buigen om op een structureel evenwicht uit te komen. Onze reserves zijn met ruim 26 miljoen euro ruim twee keer zo hoog als de norm die we hebben gesteld die 10.6 miljoen noodzakelijk maakt. Ook de schuldenpositie als gemeente is relatief gezien laag. Dat is een compliment aan het adres van het (vorige) college. Zeker gelet op de stand van zaken van gemeenten in onze regio, blijkt dat we in 2010 en 2011 vooruit liepen en de tering naar nering hebben gezet.
De stand van de algemene reserve laat ook zien dat we incidenteel geld kunnen benutten om de kwaliteit van de stad te verhogen. Juist om randvoorwaarden te scheppen voor een goed leven voor iedereen. Dat hebben we in de vorige periode oa gedaan door te investeren in de natuurspeeltuin Avonturis, de boulevard langs de Waterweg en de nieuwe inrichting van de binnenstad. Het zijn impulsen geweest die hebben bijgedragen aan een aantrekkelijke stad.
Wel geven we twee waarschuwingen af:
Het college kiest ervoor om bijna 400.000 euro af te ramen op het budget voor de bijstand. Let wel: dat is een risico mocht de ontwikkeling van WWB klanten zo doorgaan. Mensen hebben recht op bijstand!
Er is geen reserve aangelegd voor de 3D’s maar mogelijke overschrijdingen zijn opgenomen in het risicoprofiel. Ook daar geldt natuurlijk dat dit open einde regelingen zijn.

Voorzitter,
Een aantal zaken over de organisatie. Er is met de vorige bezuinigingsronde een personeelreductie geweest en nu komen er extra taken op het bordje van de gemeente. Het ziekteverzuim is hoog en er is onzekerheid omdat een deel van de medewerkers naar een gemeenschappelijke regeling stroomopwaarts moet verkassen. Wij vragen het college om de raad te informeren bij de aanstaande veranderingen en daarbij geeft de PvdA aan dat we het beste willen voor onze ambtenaren.

Dankwoord
Voorzitter,
We bedanken altijd het college en ambtelijk apparaat voor het werk dat in de begroting is gaan zitten. Maar dit keer danken we expliciet nog veel meer mensen die namens ons de uitvoerende en beleidsvormende taken op zich nemen en een Goed Leven in onze stad mogelijk maken. Die groep mensen is breder dan alleen de ambtenaren van de gemeente. Dat zijn de mensen in de publieke dienst, van politie tot vrijwillige en betaalde brandweerlieden tot onderwijzer op een school of chauffeur van de bus. Van wijkzusters die in opdracht van de gemeente hun belangrijke werk verzetten tot ambulancebroeders die in calamiteiten uitrukken.
Maar ook al die gewone inwoners van Maassluis die zich vrijwillig inzetten voor de stad. Van de mensen die langs de waterweg vuilnis ophalen tot al die mensen die in sport of cultuur vrijwilligerswerk verrichten. Natuurlijk ook voor het eigen plezier, maar dankzij de inzet van zo enorm veel mensen is en blijft Maassluis een mooie stad waar iedereen een GOED LEVEN kan leiden.