Door op 15 juni 2015

Payroll constructies bij gemeenten

Op 9 juni heeft de PvdA Maassluis artikel 51 vragen gesteld over Payroll constructies bij Gemeenten.

Hieronder de vragen:

Afgelopen zondag berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde CAO als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden. Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een nieuwe wet. Wij vinden dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij
structureel werk hoort een vast contract.

Als PvdA Maassluis vinden wij het een verkeerde ontwikkeling dat zoveel gemeenten kiezen voor dit soort constructies. Goed werk en bestaanszekerheid zijn waarden die raken aan de kern van de idealen van de Partij van de Arbeid en voor ons in Maassluis een speerpunt.
Daarom hebben we de volgende vragen aan het colllege:

1. Behoort Maassluis als gemeente bij de 85% van het aantal
Nederlandse gemeenten dat gebruikt maakt van de payrollconstructie? Zie http://nos.nl/artikel/2040059-groei-payrolling-bij-gemeenten-ongewenst.html

2. Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit precies?

3. Hoeveel mensen die op basis van een payrollingcontract voor de gemeente werken verrichten naar oordeel van het college structureel werk?

4. Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen?

5. Is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn en zo nee, waarom niet?

6. Deelt het college de opvatting van de PvdA-fractie dat de nieuwe taken op het gebied van de decentralisaties structurele taken zijn en dus verricht moeten worden vanuit vaste dienstverbanden bij de betreffende werkgever?

7. Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies?

8. Neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar opdrachten van onze gemeente geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?