PvdA: meer werk, vast werk

10 november 2017

De PvdA kiest voor de begroting 2018 voor investeren in de inwoners van Maassluis en voorzieningen voor inwoners. Ons amendement voor 110.000 euro per jaar om minimaal 15 mensen extra aan het werkervaring te helpen met een bijdrage aan de stad kreeg een ruime meerderheid. Ook trekken we met onze collega’s in de raad extra geld uit voor groenbeheer, spelen en het afschaffen van de hondenbelasting. Mooie avond, positieve besluiten voor de inwoners van Maassluis. Hieronder onder onze bijdrage in tweede termijn.

Tweede termijn begrotingsraad 8 november 2017

Voorzitter,

Een schip is zo zeewaardig als haar bemanning.

Daarom kiest de PvdA voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.

Daarom werkt de PvdA aan een stad waar zo veel mogelijk mensen werk hebben. Voor inkomen, sociale contacten en ontplooiing.
Daarom werkt de PvdA we aan goede sociale voorzieningen, zodat iedereen zich zeker weet van fatsoenlijk bestaan.
Daarom werkt de PvdA aan een inclusieve stad, waarin iedereen meetelt en verschillen niet leiden tot verdeeldheid.
Daarom werkt de PvdA aan een zorgzame stad, voor jong en oud.
Daarom werkt de PvdA aan een stad waarin iedereen zich zeker weet van een fijne woning, ongeacht de dikte van zijn portemonnee
Daarom werkt de PvdA aan leefbare wijken, met groen, parkeren en veiligheid op orde.

Tweede termijn begrotingsraad 8 november 2017

Voorzitter,

Een schip is zo zeewaardig als haar bemanning.

Daarom kiest de PvdA voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.

Daarom werkt de PvdA aan een stad waar zo veel mogelijk mensen werk hebben. Voor inkomen, sociale contacten en ontplooiing.
Daarom werkt de PvdA we aan goede sociale voorzieningen, zodat iedereen zich zeker weet van fatsoenlijk bestaan.
Daarom werkt de PvdA aan een inclusieve stad, waarin iedereen meetelt en verschillen niet leiden tot verdeeldheid.
Daarom werkt de PvdA aan een zorgzame stad, voor jong en oud.
Daarom werkt de PvdA aan een stad waarin iedereen zich zeker weet van een fijne woning, ongeacht de dikte van zijn portemonnee
Daarom werkt de PvdA aan leefbare wijken, met groen, parkeren en veiligheid op orde.

Voorzitter,
Allereerst dank aan de reactie van het college in eerste termijn.

Gisterenavond hebben we een fors aantal toezeggingen en reacties van het college genoteerd die we onderstrepen, omdat daarmee onze voorbereidde moties niet zullen indienen:

Over de buurtbudgetten hebben we een heldere toezegging binnen van het college: de buurtbudgetten afkomstig van onze eerdere motie blijven in tact en worden meer buurtgericht ingezet. In december spreken we er in de raad over.

Het college bleek al aan de slag met de ontwikkeling van een horecalocatie in de buurt van Avonturis voor ouders, voor recreanten langs de boulevard en de speeltuin. Super dat voegt kwaliteit toe aan de stad.

Het college heeft toegezegd dat de informatie over de sociale regelingen en voorzieningen breder bekend wordt gemaakt. Zodat ook scholen, verenigingen en andere kunnen doorverwijzen naar de juiste loketten.

Cultuur
Het college zei toe dat met de Bibliotheek wordt bekeken hoe het gratis abonnement van 16 naar 18 jaar kan gaan. Ook zei het college toe om na het huidige project in Sluispolder west verder te gaan met community art, zodat ook onze inzet op cultuur veel breder wordt gekend dan nu.

Burgemeester meldt dat nav onze eerdere moties het aantal stageplaatsen is verdubbeld in de gemeente organisaties, op alle niveau’s. Hulde!

Voorzitter,
Op een schip is het ook af en toe alle hens aan dek. Ook in Maassluis

Het college reageerde bij monde van wethouder Evers enthousiast op onze suggestie om een flinke impuls te geven aan de re-integratie van mensen die nu in een bijstandsuitkering zitten. Iedere inwoner verdient immers een kans op werk. Want werk is veel meer dan alleen een inkomen. Het aantal mensen in de bijstand daalt de laatste maanden, maar liep eerst 2,5 jaar op en is te hoog. Iedereen verdient werk en inkomen.

Daarom hebben we als PvdA de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met stroomopwaarts, met de gemeente en specialisten hoe er meer mensen actief kunnen worden voor de publieke zaak. In eerste aanleg dachten we aan de buitenruimte, maar er is ook extra werk in de rest van de organisatie en bij maatschappelijke partners.

Maar omdat de burgemeester terecht opriep dat serieuze partijen met voorstellen ook amendementen moeten indienen hierbij het volgende amendement:

AMENDEMENT PIEK EN ZIEK

Voorzitter,
Een andere groep mensen in en uitkering is niet in staat om in werkleerplekken te functioneren, maar voor hen is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare om weer actief te worden. We denken dat er kansen liggen om daarin ook nadrukkelijk samenwerking te zoeken met de (sport) verenigingen in de stad, daarom de volgende motie:

MOTIE REINTEGRATIE VIA (SPORT) VERENIGINGEN

Voorzitter,
De matrozen van ons schip Maassluis, de mannen die het fysieke werk regelen, zijn in onze gemeentelijke organisatie zijn essentieel.
Er is een reorganisatie gaande en er is een uitvraag gedaan naar een vaste marktpartner die deel van het werk doen. Wij onderstrepen de toezegging van het college dat er geen gedwongen ontslagen vallen, dat de buitendienst een eigen dienst blijft en de inhuur niet groter wordt dat nu. Maar ten principale hechten wij er al PvdA aan om een heldere uitspraak te doen in een motie:

MOTIE PIEK EN ZIEK

Voorzitter,
De Burgemeester zei toe dat cameratoezicht op de stationspleinen te onderzoeken qua kosten en techniek. We zouden dit het liefst meteen instellen, maar dat kan nu niet. Daarom de volgende motie.

MOTIE CAMERATOEZICHT OP STATIONSPLEINEN

Voorzitter,
Binnenkort spreken we over de Hoekse Lijn. Maar de voorzieningen voor onze reizigers hebben echt haast, want de winter treedt nu snel in en de simpele verbeteringen zijn nog niet gerealiseerd. Daarom de volgende motie

MOTIE VOORZIENINGEN HOEKSE LIJN

De burgemeester zei toe dat er actief wordt gezocht naar een betere afspiegeling van de samenleving in de gemeentelijke organisatie. Dat vinden we heel positief! We hadden echter met de collega’s van het CDA een motie opgesteld die ook over het charter diversiteit ging en een positief signaal als gemeenteraad. Daarom de volgende motie

MOTIE AFSPIEGELING VAN DE SAMENLEVING

Voorzitter,
Het ging gisterenavond vaak over verkeer. Vaak discussies over situaties die al decennia spelen, denk aan de Oude veiling. Dat is ook het probleem: het duurt allemaal veel te lang. Ook aan de ontsluiting van de Kade waarvan binnenkort een bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. Dat speelt meer dan 15 jaar, maar we krijgen binnenkort het bestemmingsplan in de raad. We gaven we begin februari input voor een nader onderzoek, maar dat is nog niet binnen. Tegen die achtergrond en het afwijzend antwoord op onze vragen over de veiligheid op Laan 1940-1945 een over verkeersveiligheid motie:

MOTIE VERKEERSVEILIGHEID

Financiën
Over de begroting: dank voor al het werk dat erin is gestoken. Inmiddels is de website over de begroting informatiever dan het dikke boekwerk dat we voor ons hebben liggen. Ons punt van zorg blijft de inzichtelijkheid nu de productramingen ontbreken. We zien heel moeilijk wat er nu precies aan welke onderwerpen wordt uitgegeven. Graag een reactie.

Dank ook voor het nadere memo over de meicirculaire. Als PvdA concluderen we dat we inderdaad zoals we becijferde ruim 2,3 miljoen extra binnen krijgen dat maakt vaststellen van de kadernota van wel heel beperkte waarde. Bij de kadernota zouden we nog een min van een miljoen hebben volgend jaar.
Daar bovenop komt nog de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord, dat een plus van 1,1 miljard voor de gemeenten laat zien, is er nu dus sprake een zonnig meerjaren perspectief. Dat biedt financiële ruimte om een aantal wensen te voorzien van voldoende geld. Uit ons amendement blijkt dat we daarvan een deel wilen benutten om meer mensen aan het werk te helpen.

Oppotten of uitgeven?
Als PvdA vinden we het een goede zaak dat er sprake is van een positief resultaat is in de begroting. In juni was dat nog een tekort van een miljoen euro dat uit de reserves werd aangevuld. Dat kon ook prima, want we hebben immers de afgelopen jaren ook veel overschotten in de reserves gestort. De 10 jaren is de algemene reserve met 12 miljoen gestegen en komt uit op 22,7 miljoen volgend jaar. Dat de VSP ieder jaar 4,5 ton in de spaarpot wil stoppen verbaast de PvdA. Wij kunnen dat totaal niet rijmen, de VSP wilde zich profileren als een sociale partij die ook wilde investeren in de inwoners en de voorzieningen voor onze inwoners.

Hondenbelasting en buitenruimte
Voorzitter, wij gaan vaak op wijkbezoek en een van de grote ergernissen is de overlast die honden en hun baasjes achterlaten. Het is smerig, het stinkt en het is een risico voor de volksgezondheid als kinderen ermee in aanraking komen. Veel bewoners ergeren zich groen en geel. Sommige hondeneigenaren denken dat het betalen van hondenbelasting reden is om niet op te ruimen. Dat is niet het geval. Nu er meer financiële ruimte is steunen wij het amendement van de VVD om de hondenbelasting af te schaffen. Voorwaarde daarbij is wel dat de poepzuiger vaker wordt ingezet. Eerder diende we als PvdA al een amendement over in en we staan erop dat dat ook wordt uitgevoerd, net als het vergroten van de pakkans van overtreders.

Tijdens onze wijkbezoeken zijn er de laatste jaren ook regelmatig klachten over het beheer van de buitenruimte. Dat hoort u regelmatig van ons. Als PvdA doen we dan ook van harte mee met het amendement voor meer geld voor groenbeheer en spelen. Daarbij willen we ook erop wijzen dat het wat ons betreft ook gaat om de planning van de buitendienst. Niet alleen geld!

Afsluiting
Voorzitter ik rond af.

Als PvdA blijven wij juist strijdbaar om, altijd samen met anderen, te werken aan een verbonden stad, met respect voor iedereen. Want waar je wieg ook stond, we zitten samen met elkaar in het schuitje dat Maassluis heet. Ik hoop erop dat we de maanden die we met deze raad en dit college voor de boeg hebben met elkaar kunnen werken voor onze inwoners in een positieve sfeer.

Dank u wel.