5 november 2014

Tweede termijn begrotingsbehandeling

image

 

Voorzitter,
Allereerst dank aan het college voor de reactie op onze eerste termijn. Ik constateer met genoegen dat ons thema voor deze algemene beschouwingen ‘Goed Leven voor iedereen’ goed is herkend door het college.
Onze strijd als PvdA is die om de kwaliteit van het bestaan, om een goed leven voor iedereen mogelijk te maken. Dat blijft voor ons het morele kompas.

Voorzitter,
Maassluis is in de loop van de decennia een zeer diverse stad geworden: we hebben vele nationaliteiten, geloven in onze stad vertegenwoordigd. Ik sprak gisteren al even over de oververtegenwoordiging van grijs en blank in het culturele leven. Maar juist de betrokkenheid van alle groepen in de samenleving is van belang voor de Partij van de Arbeid. Daarom is dat ook steeds Goed Leven voor IEDEREEN. Arm of rijk, jong of oud, allochtoon of autochtoon.

Die inclusieve samenleving, dat met elkaar doen is iets waar we als PvdA in geloven en aan werken. Wij zien ook een gevoel in onze samenleving terug dat we er samen voor staan en in gezamenlijkheid de uitdagingen aan kunnen. Die gemeenschapszin zullen we nodig hebben in de komende periode. Het is immers de kern van de aanpak in de nieuwe taken: dichterbij, minder bureaucratie en meer onderlinge verbondenheid.

Zeggenschap en betrokkenheid
Bij gemeenschapszin, verbondenheid en betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving, bij de kwaliteit van de samenleving, hoort ook zeggenschap.
Dat begint met de eigen woning. Ik sprak gisteren over de volkshuisvesting en veilige wijken als voorwaarde voor een Goed Leven voor iedereen. Woningbouw is bij uitstek een publieke taak. Die helaas is verzelfstandigd en daarna de markt op zijn gegaan. Dat heeft veel ellende veroorzaakt. Als PvdA zouden we dan ook liefst teruggaan naar een lokale woningbouw verenigingen of coöperatie, met veel meer invloed voor huurders.

Zeggenschap over de eigen wijk heeft veel te maken met schoon, heel en veilig. Dat tegenwoordig goed en de App werkt geweldig. Een compliment waard. Dat helpt mensen betrokken te zijn bij de buitenruimte. De buitenruimte hoeft geen biljartlaken te zijn, verre daarvan. Schoon heel en veilig en een redelijk niveau is onze norm. Dat is soms al moeilijk genoeg.

Het als gemeente faciliteren van zeggenschap en betrokkenheid gaat steeds beter. Er is steeds meer inspraak en consultatie van bewoners. Als PvdA hebben we daar nog wel wensen en zorgen over, gelet op de omgang met burgerinitiatieven. daar hebben we meerdere keren moties over ingediend. Maar we noemen de betrokken, goed geïnformeerde inwoners nadrukkelijk als partners voor de gemeente.

Sneller reageren
Voorzitter,
Als PvdA zien we de invloed van social media en de snelheid van informatie toeneemt. Soms worden kleine incidenten online enorm opgeklopt en uitvergroot tot mythische proporties. En dat is niet alleen een nieuwe uitdaging op het terrein van openbare orde en veiligheid. Die veranderingen vergen ook een overheid die goed communiceert en veel informatie beschikbaar stelt. Dat is met de huidige website enorm verbeterd. Maar snel en goed inhoudelijk reageren wordt het komende jaar nog belangrijker, gelet op de nieuwe taken van de gemeenten. Als er zich incidenten voordoen moeten die snel worden aangepakt en opgelost. Crisiscommunicatie kan ook nodig zijn bij incidenten in het sociaal domein. De PvdA gaat er vanuit dat het college en de organisatie zich optimaal inrichten voor het snel en correct reageren wanneer dat nodig.

Het moet ons in dit kader ook van het hart dat moties vanuit de raad soms sneller kunnen worden afgedaan. We zijn niet onredelijk met de termijnen die in de moties worden opgenomen, maar zelden tot nooit worden die gehaald.

Reacties op eerste termijn andere partijen
Enkele reacties op andere fracties. Ik constateer met genoegen dat vooral D66 voor een radicaal andere opstelling heeft gekozen dan vorig jaar. Nu doet D66 wel mee met het doen van voorstellen, daar meerderheden voor organiseren. Als PvdA stellen we zo’n opstelling meer op prijs dan de opstelling van voorgaande jaren toen er alleen vanaf de zijlijn werd gemopperd en geen enkel eigen voorstel werd gedaan en politiek overleg om overeenstemming te bereiken negatief werd weggezet.

Voorzitter,
Gisteren brachten onder andere MB en VVD de gratis, bewaakte fietsenstalling bij de Koninghoek ter sprake. Die is er in 2009 gekomen, mede op aandringen van de PvdA. Wij zien die voorziening als een win-win-win situatie: fietsen staan veiliger. Daarmee bevorderen we fietsen en de bereikbaarheid in de stad. Dat is ook goed voor het milieu – denk aan de luchtkwaliteit, de gezondheid en natuurlijk ook de portemonnee van inwoners. Daarnaast bieden we mensen die in een uitkeringssituatie zitten een mogelijkheid om een stap te zetten op de participatieladder. Uitstromen naar een baan op eigen kracht blijft ons ideaal, maar soms is sociale activering en onder de mensen komen en een voor de maatschappelijk nuttige tijdbesteding het hoogst haalbare. Moeten we het dan laten schieten? Wat de PvdA betreft niet. Het is een voorbeeld hoe we mensen kunnen helpen en kansen bieden op een Goed Leven.

Financiën
Namens de PvdA heb ik gisterenavond het college, vooral het vorige, een compliment gegeven voor het feit dat Maassluis er financieel goed voor staat. Er zit ruim 26 miljoen in de reserves, waar we volgens de norm 10,6 miljoen hoeven te hebben. Wethouder Eitjes zei dat het geld niet over de plinten klotste, maar de feiten zijn duidelijk. Er is wel ruimte voor incidentele impulsen, maar structureel moeten we nog werk verzetten. Als PvdA hebben we het college dat horen bevestigen gisteren.

Voorzitter, wat betreft dat structurele tekort van 1 a 1,5% van de begroting: namens de PvdA heb ik het college bij het debat over de Kadernota opgeroepen te kijken naar ruimte in de bestaande begroting van 85 miljoen euro. Voor het verwezenlijken van de ambities in ons coalitieakkoord ‘Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien.’ is dat noodzakelijk. Als PvdA herhalen we die oproep om zo naar de structurele tekorten en ruimte scheppers te kijken. Wij hebben gezien dat u tussen Kadernota en begroting al wat heeft gevonden dus dat zien we met vertrouwen tegemoet. Later zullen we apart een debat voeren over uw college werk agenda en hoe die zich verhoudt tot het coalitieakkoord dat we als 4 coalitiefracties hebben gesloten.

De PvdA staat voor een sober en voorzichtig financieel beleid. Ik roep tegelijkertijd de zogenaamde ’10 geboden’ van mijn voorganger Peter van Baalen in herinnering. Hij riep namens de PvdA nadrukkelijk op om geld niet op te potten. De juiste balans vinden tussen financieel deugdelijk beleid maar ook beleid voeren waarmee we investeren in de kwaliteit van de stad is wat ons betreft de houding om te komen tot een Goed Leven voor iedereen in Maassluis.

Een voorzichtige koers steunen we ook omdat er een aantal risico’s zijn. In andere gemeenten wordt er lokaal geld opzij gezet voor de mogelijke tekorten in het sociaal domein. In Maassluis kiezen we voor de benadering van risico’s. Die nemen wel toe, want bij de Kadernota heeft het college al bijna 4 ton afgeraamd op de bijstandsuitgaven. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat een beroep moet doen op de bijstand helaas oplopen. En dat is een open einde regeling. We moeten als gemeente de inwoners ondersteunen in hun levensonderhoud als ze daar wettelijk recht op hebben. Ook bij de 3D’s zijn er regelingen waar mensen recht op hebben. Overschrijdingen moeten dus worden gedekt uit de algemene middelen. En bijsturen in het sociaal domein doen we altijd met oog op de maatschappelijke effecten en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Wethouder Eitjes sprak gisterenavond warme woorden in reactie op onze oproep over ons ambtelijk apparaat, waarvoor dank. Daarom concreet de vraag: wanneer krijgen we de organisatiescan met een plan daarbij? En kunt u inzichtelijk maken waar de staande organisatie wordt versterkt nav het toevoegen van taken in de 3D’s? De PvdA vindt het borgen van deze kennis van groot belang en vinden we externe inhuur op dit punt een goed noodverband, maar geen duurzame oplossing.

Moties:
Voorzitter,
We spraken gisteren over ons idee over de zogenaamde probleemoplosser. Daarop is een positieve reactie op gekomen. Ik dien daarom de volgende motie in: probleemoplosser.
Voorzitter,
Net voor de begrotingsraad kregen we een dik rapport van het Nibud en een brief over de Minima Effect Rapportage. Daarmee werd weer een deeltje van onze motie schulden van reactie voorzien. Maar de voorstellen tot het aanpakken van de regels is er nog niet. Daarom dienen we deze motie in: schuldenproblematiek.

Voorzitter,
Gelukkig voelen bijna alle leden van het college zich verantwoordelijk voor de hondenuitwerpselen. We hoeven geen coordinerende wethouder te hebben, maar we zien wel uit naar het toegezegde beleid en de betere handhaving. Zowel opruimend, handhavend als in de voorzieningen. En de burgemeester kan rekenen op steun als er mensen worden beboet die de regels overtreden. Daar zijn die regels immers voor. Daarom deze motie:

Voorzitter,
Met wethouder Pleijsier spraken we over de uitvoering van sportnota en de aanpalende stukken. Daarover dienen wij een motie in, zodat we op dat terrein de vinger aan de pols kunnen houden en ook de verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Geen dikke stapels papier, maar korte voortgangsrapportage. Daarom deze motie:

Voorzitter,
We spraken over sport gelegenheid in de buitenruimte, conform het coalitieakkoord. En met verzoek de huidige locaties beter te benutten en te bekijken of er langs de waterweg sporttoestellen kunnen worden geplaatst, nu de boulevard die we als raad wilden zo groot succes blijkt te zijn.

Afronding
Voorzitter,
In 2015 gaat veel veranderen. Verandering is volgens sommigen altijd goed. Wij denken daar als PvdA iets genuanceerder over: veranderingen moeten wat ons betreft ook verbeteringen zijn. Alleen als dat de kwaliteit van het bestaan te goede komt en die een Goed Leven voor iedereen in Maassluis beter mogelijk maken.

Een verandering lijkt zeker: volgend jaar zit er iemand anders in uw stoel de raad voor. Ik mocht u onlangs namens de raad feliciteren met uw verjaardag en benoeming tot waarnemer en ik begrijp dat de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken mij daarin heeft gevolgd. Dat vindt de PvdA volkomen terecht. We gaan komend jaar gewoon weer hard aan het werk met alle uitdagingen en staan te zijner tijd volwaardig stil bij uw vertrek.

Maar voor nu dank.