Veel bereikt!

De PvdA Maassluis is trots op wat er is bereikt en gedaan de afgelopen jaren, altijd samen met anderen natuurlijk. Want Maassluis maken we samen!

Werk en inkomen
* Er is meer geld uitgetrokken voor mensen die zijn aangewezen op een uitkering.
* Dankzij de landelijke Klijnsmagelden en de inzet lokaal kunnen kinderen die in armoede
opgroeien ook sporten, cultuur beleven en krijgen ze schoolspullen in natura.
* Er is meer geld uitgetrokken voor schuldhulpverlening, waardoor er niet op gekort hoefde te worden op het armoedebeleid toen de juridische kosten stegen.
* De Rotterdampas is als kortingspas behouden waardoor gezinnen met een minimuminkomen voor een laag bedrag ook kunnen blijven meedoen
* Dankzij de PvdA is het beleid dat er bij de gemeente maximaal 10% inhuur kan zijn, alleen in geval van ‘Piek en Ziek’ of tijdelijke expertise.
* Er zijn trainees en meer stageplaatsen gekomen bij de gemeentelijke organisatie.

Zorg en ondersteuning
* De decentralisaties zijn zonder problemen en sociaal ingevoerd: dichtbij
* Geld voor (jeugd) zorg of ondersteuning is besteed aan de doelen, niet aan de spreekwoordelijke lantarenpalen.
* De teams “Wijkteam Jeugd” en het “Sociaal Wijkteam” zijn samengevoegd en vormen vanaf medio 2016 het Wijkteam Vraagraak.
* Inburgering vanaf dag 1 voor statushouders die in Maassluis komen.

Verkeer
* Laan 1940-1945 is opgeknapt, met voorrang voor fietsers en voetgangers, milieuvriendelijker en veiliger geworden door de aanleg van rotondes. Later is de verlichting en bebording opgeknapt op verzoek van de PvdA.
* Bouw fiets / voetbrug over de Keersluis en aanpassingen Havenplein om de veiligheid te
vergroten.

Stadspromotie
* Op initiatief van de PvdA is de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis georganiseerd. Dat leverde enorme aandacht op en is een impuls toerisme en bekendheid van Maassluis.
* Opening Maassluis info in de binnenstad.
* Ervaar Maassluis is verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.

Wonen en bouwen
* De bouwproductie is ondanks de crisis op gang gebleven en er zijn vele nieuwe wijken ontstaan, onder andere Wilgenrijk en het Balkon.
* De Burgemeesterswijk is geherstructureerd en in Sluispolder west is de herstructurering net gestart.
* Na jaren plannen maken is/wordt Winkelcentrum Koningshoek omgebouwd tot een modern winkelcentrum en vernieuwt de gemeente de buitenruimte.
* Mede op aandringen van de PvdA is de huurverhoging van Maasdelta zeer beperkt gebleven de afgelopen jaren.
* Er is een groot aantal sociale huurwoningen duurzamer gemaakt.
* Verhoging aantal sociale huurwoningen in de herstructuering van Sluispolder West. Tevens duurzaam bouwen d.m.v. “nul op de meter” woningen.
* Plannen voor de Vliet zijn aangepast met meer sociale huurwoningen voor senioren en een recreatiezaal.
* Plannen voor bouw van Conline terrein met passende woningen en bedrijven met daarbij op ons initiatief 33% sociale woningbouw

Maassluis aantrekkelijker maken
* De Monstersche sluis gaat open, de lijndraaiersbrug is weer beweegbaar gemaakt. Meer toerisme per boot mogelijk maakt in de vlieten en naar de haven.
* Natuurspeeltuin Avonturis is aangelegd en een groot succes
* Langs de Nieuwe Waterweg is op initiatief van de PvdA een boulevard aangelegd met dubbel fietspad dat zorgt voor meer veiligheid voor de sporters en andere recreanten.
* Bewoners kunnen wijkdeals sluiten om zelf een deel van het groen te onderhouden en mooier te maken.

Sport
* Nieuwe kunstgrasvelden bij CKC, MSV, VDL en Evergreen.
* Nieuwe kleedkamers bij VDL en MSV.
* Eerlijkere verdeling huurprijzen sportverenigingen met nieuw tarievenbeleid.
* Zwembad kreeg groot onderhoud, werd duurzamer en kreeg een 3D glijbaan. Zwembad behoort hierdoor bij de modernste uit de regio en trekt meer zwemmers.
* Breedtesportactiviteiten zoals Kies voor hart en sport en de pauzesport zijn gebleven.

Cultuur
* Invoering van een cultuurmakelaar als verbinder tussen de diverse culturele organisaties en de gemeente.
* De Koningshof is gered nadat de problemen zijn opgelost. Koningshof is behouden voor sociaal, maatschappelijke en culturele activiteiten, inclusief de film en theaterfunctie. Investeringen in o.a. nieuwe tribune om Koningshof aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
* Cultuur wordt ook ingezet als Jeugd en onderwijs
* Er zijn laagdrempelige gezinspecialisten op alle scholen gekomen om jongeren en ouders zo snel mogelijk te helpen.
* Vergroenen van schoolpleinen die ook een wijkfunctie hebben buiten schooltijd.
* Meer open jongerenwerk in InBlik.
* Extra uren sport, cultuur en techniekonderwijs voor de leerlingen in Maassluis
* Bouw nieuw integraal kindcentrum in plaats van het Spectrum in Sluispolder West met daarbij een sportzaal en kinderopvang.
* Niet lang daarvoor is er nieuwbouw geweest van scholen: Startpunt, Westhoek en Balkon.

Veiligheid:
* De gemeente heeft een eigen mobiele camera gekocht die gericht ingezet kan worden in wijken om veiligheid te vergroten.
* Op verzoek van de PvdA wordt er cameratoezicht bij de metrohaltes voorbereid.
* De politie blijft behouden in Maassluis en komt in het stadhuis, onder een dak met toezicht en handhaving.
* Bewoners worden vaker en beter gewaarschuwd bij inbraakgolven, er is brede inzet om
bewoners te helpen om huizen en bezittingen veiliger te maken.
* Woonoverlast wordt actief aangepakt via het protocol woonoverlast.
* Meer betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid: via Buurt App groepen, project Waaks en buurtpreventie.
* Een betere aanpak van overlast gevende jongeren: groepen en individuen worden aangepakt.

Financiën op orde:
* Er ligt weer een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.
* Zeer beperkte lastenstijging afgelopen jaren, Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste
gemeenten.
* Er is fors geïnvesteerd in de stad, maar er is toch een gezonde financiële reserve om tegenslagen op te vangen.